Geen beta-aanvragen voor professorabele vrouwen

Body: 
Van de 22 aanvragen die de Universiteit Utrecht eindjanuari heeft ingediend voor een subsidie uit hetAspasia-stimuleringsprogramma voor vrouwen in de wetenschap, is erslechts één afkomstig uit de bèta hoek. Letteren ismet acht aanvragen Utrechts topscorer.

Het Aspasiaprogramma - genoemd naar de vrouw van de Grieksestaatsman Pericles (ca. 450 v.Chr.) - werd vorig najaar gelanceerddoor de landelijke onderzoeksorganisatie NWO. Doel van hetprogramma is om vrouwelijke onderzoekers in de rang vanuniversitair docent (UD) de kans te bieden om door te stromen naareen seniorpositie (vroeger universitair hoofddocent geheten). Opdie manier hoopt NWO het aantal `professorabele' vrouwen in onsland te vergroten (tot 31 vrouwelijke hoogleraren binnen vijfjaar).

Om een Aspasia-subsidie in de wacht te slepen, dienenonderzoeksters een door hun faculteit ondersteund project bij NWOin te dienen. Voorwaarde voor het verlenen van een subsidie, is datde universiteit de betreffende UD's meteen na de toekenningbevordert tot senior. De onderzoeksorganisatie heeft voor dit doelanderhalf miljoen gulden uitgetrokken.

Omdat er tot 2002 ongeveer dertig voorstellen zullen wordengehonoreerd, mag Utrecht gezien zijn omvang rekenen op ongeveervier plaatsen. Maar omdat ook het Utrechtse college van bestuurvoorstander is van een snellere doorstroming van vrouwelijk talent,trok het college van bestuur nog eens vier ton extra uit de kast,waardoor Utrecht zich in totaal garant heeft gesteld voor tienextra UHD-plaatsen voor vrouwen.

Voor de eerste van de twee te houden beoordelingsrondes(respectievelijk in 2000 en 2002) hebben zich nu dus 22 Utrechtseonderzoeksters aangemeld. Hoewel er teveredenheid heerste over dezehoge score, spraken zowel het college van bestuur als de leden vande commissie Onderzoek van de Universiteitsraad eind januari hunteleurstelling uit over het ontbreken van de harde bèta's.Alleen Wiskunde & Informatica presenteerde éénkandidate, maar omdat die aanvraag afkomstig is uit het FreudenthalInstituut voor wiskunde-didactiek kan zij niet echt wordenbeschouwd als een aanvraag in de sfeer van het `harde'bèta-onderzoek.

Overigens noemt de AWT, de Adviesraad voor Wetenschaps- entechnologiebeleid, de ambities van Aspasia "een druppel op degloeiende plaat." De AWT vindt het tijd voor meer drastischemaatregelen. Er moet een apart stimuleringsfonds komen voorprofessorabele vrouwen, genoemd naar emeritus-hoogleraar sociologieen mede-oprichter van dePvdA, Hilda Verwey-Jonker. HoeveelVerwey-Jonker-hoogleraren er moeten komen, laat de AWT over aan deuniversiteiten, onderzoeksorganisatie NWO en minister Hermans. Diemoeten ook het geld ophoesten.

EH/HOP

Score

Letteren............................8

Diergeneeskunde...........3

Geneeskunde....................3

Rechten..............................2

Ruimtelijke Wet............2

Sociale Wet.....................2

Wiskunde en Inf.............1

IVLOS..................................1