Geen extra kamers op korte termijn

Body: 
Het college van bestuur wil meer doen aan de krapteop de studentenwoonmarkt. Dat staat in een brief van het collegeaan de Universiteitsraad. Totdat bekend is of er (extra)studentenwoningen op De Uithof en Leidsche Rijn gebouwd kunnenworden, 'zal in de tussentijd gekeken worden naar andere mogelijkeoplossingen voor de woningnood onder Utrechtse studenten en anderejongeren'. Volgens directeur Huisvesting A. Sikkema betekent ditniet meer dan dat de universiteit het onderwerp op de politiekeagenda van de gemeente probeert te houden.

In de brief stelt het college de U-raad op de hoogte van enkeleontwikkelingen op het gebied van de studentenhuisvesting in deDomstad. Zo blijkt er de komende tien jaar een structureel tekortte zijn van circa duizend onzelfstandige studenteenheden. Decijfers zijn net bekend geworden maar komen uit een onderzoek uit1998. Dit jaar wordt nog een update verwacht uitgaande van hetaantal studenten dat in oktober 2000 staat ingeschreven.

Ook is er een onderzoek losgelaten op de eventuele wens vanjongeren om in Leidsche Rijn te wonen. Jongeren staan nietafwijzend tegenover wonen in deze nieuwbouwwijk, mits het openbaarvervoer naar De Uithof en het centrum goed is geregeld, zo stellende studerenden. Overigens willen werkende jongeren liever in denieuwe wijk wonen dan studenten. Als besloten wordt studentenhuizente bouwen in het voormalige kassengebied, dan wordt de eerste paalop zijn vroegst geslagen in het jaar 2005. Het gaat dan wel omenkele honderden eenheden.

Dat er haast gemaakt moet worden met het uitbreiden van hetaantal studentenkamers blijkt weer uit de studentenmonitor: tienprocent van de ondervraagde scholieren uit zes-VWO laat deUniverstiteit Utrecht links liggen vanwege de slechtekamermarkt.

GK

zie ook 'Scholieren kiezen UU vooral vanwegebrede studieaanbod' (Achtergrond)