Geen subsidie voor 'parkachtige uitstraling' UC-terrein

Body: 
Studenten van het University College zullen in detoekomst moeten toeven in een omgeving met minder allure danvoorzien. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling het terrein van devoormalige Kromhoutkazerne een "tot in detail verfijnde,parkachtige, uitstraling" te geven. Die ambities moeten enigszinsworden bijgesteld nu de gemeente Utrecht heeft besloten geensubsidie te verstrekken voor de inrichting van het universitairecomplex.

De UU had de gemeente gevraagd om een subsidie van vijf miljoengulden. Met dat bedrag zouden alle kosten vergoed kunnen worden vande de aanleg van de gewenste voorzieningen. De universiteit zal nuzelf zorg dragen voor de financiering van de plannen. In totaal isdaar slechts 3,8 miljoen gulden voor beschikbaar. De ontwerpenmoeten nu in sobere vorm worden uitgevoerd. Er zal ondermeerbezuinigd worden op zaken als bankjes, lantaarnpalen enbestrating.

De eerste fase van de werkzaamheden rondom het exercitieterreinen de nieuwbouw is inmiddels al voltooid. De verdere uitvoering vande inrichting zal pas in september 2000 een aanvang nemen, omdatverschillende gebouwen nog niet klaar zijn. In voorjaar 2001 moethet terrein dan helemaal gereed zijn.

Overigens kreeg de universiteit vorige week wel de 'in principe'toezegging van een subsidie van 2,3 miljoen gulden voor devestiging van een bedrijfsverzamelgebouw op de campus. De bedoelingis om het monumentale gebouw AA aan te wijzen als 'science center'waarin internationaal gerichte bedrijven met hoogwaardige kennisgevestigd kunnen worden. Belangrijke voorwaarde is dat dieondernemingen gelieerd zijn aan de universiteit. De preciezecriteria van de subsidie die wordt verstrekt uit de pot van hetGrote Steden Beleid zijn binnenkort bij de universiteit bekend. Danzullen ook gesprekken met belangstellenden worden aangeknoopt.

Op termijn zal eventueel gebouw U waarin nu tijdelijkmedewerkers van het Nederlands Instituut voor ToegepasteGeowetenschappen zijn gehuisvest een vergelijkbare bestemmingkrijgen. Bedrijven die zich in dat gebouw willen vestigen zoudendaarentegen een directe band moeten hebben met het UniversityCollege. Gedacht wordt ondermeer aan studenten die als starters eeneigen adviesbureau willen beginnen.

XB