Geen uitbesteding van Faciliteiten Bedrijf

Body: 
Als het Faciliteiten Bedrijf Utrecht (FBU) meer eeneigen gezicht en een heldere organisatiestructuur krijgt, is heteen schoolvoorbeeld van de manier waarop een universiteit zijndienstverlening kan organiseren. Alleen de autoverhuur, hetcongresbureau en de vervoersdienst komen misschien in aanmerkingvoor uitbesteding.

Dat is de strekking van een deze week gepubliceerd rapport overhet in 1991 opgerichte FBU. In dit 'bedrijf' werden voormaligeambtelijke onderdelen als de technische dienst, debedrijfsbeveiliging, de post en de kantines ondergebracht met alsopdracht om voortaan kostendekkend te werken. Na acht jaarconstateert adviseur C. Pafort, die het FBU in opdracht van hetcollege van bestuur doorlichtte, dat de dertien onderdelen van deorganisatie weliswaar nooit een eenheid zijn geworden, maar dat zijindividueel niet slecht boeren en zich in meerderheid een hechtepositie binnen de universiteit hebben verworven.

Na de verkoop van het computerbedrijf ACCU aan Cap Gemini werddit voorjaar druk gespeculeerd over de vraag of uitbesteding ookvoor onderdelen van het FBU in de rede zou liggen. Pafort neemt inzijn rapport echter nadrukkelijk stelling tegen een overmaat aanenthousiasme op dit punt. De universiteit zou er 'buitengewoononverstandig aan doen afstoting van alle FBU-taken te overwegen'.Alleen de autoverhuur, de vervoersdienst en het congresbureau komenom verschillende redenen voor 'outsourcing' in aanmerking. Hetcongresbureau zou als het aan Pafort ligt, echter ook kunnen gaansamenwerken met de congresorganisaties van het medisch cluster ende hogeschool. Organisatorisch zou het dan onderdeel kunnen wordenvan een versterkte afdeling Restauratieve Verzorging.

Opmerkelijk in het rapport is het betrekkelijk positieve oordeelover de restauratieve dienst en de bedrijfsbeveiliging, onderdelendie sterk te lijden hebben van wat Pafort 'negatieve beeldvorming'noemt. Wel zou gekeken moeten worden of de prijzen van de tweeafdelingen de toets der kritiek kunnen doorstaan.

Het college van bestuur heeft de aanbevelingen van Pafortinmiddels in hoofdlijnen overgenomen. De adviseur zal de komendezeven maanden als interim-directeur de herstructering uitvoeren.Die zal volgens het college van bestuur 'naar het er nu naaruitziet' niet tot gedwongen ontslagen leiden.

Binnen het FBU zijn de aanbevelingen uit het rapport nietonwelwillend ontvangen. Volgens waarnemend directeur J. Lubberssporen de adviezenmet het strategisch plan van het FBU, al gaatPafort op onderdelen een stuk verder. Lubbers zet met namevraagtekens bij het voorstel om de succesvolle en ook winstgevendeautoverhuur uit te besteden. "Dat is een goede service aanmedewerkers en studenten. Ik zie er geen kwaad in om daar gewoonmee door te gaan."

EH