Geld voor 25 'dwarse' onderzoekers per jaar

Body: 
Talentvolle, maar 'onorthodoxe' onderzoekers moetende kans krijgen een wetenschappelijke carrière te starten.Voor dertig miljoen gulden kunnen elk jaar 25 van zulkewetenschappers een postdoc-plaats krijgen.

Over dit plan voor de 'vernieuwingsimpuls' in het fundamenteleonderzoek is de vereniging van universiteiten (VSNU) het afgelopenweek eens geworden met de wetenschapsorganisaties NWO en KNAW. Hetgaat om "jonge onderzoekers die hun vernieuwende ideeënonbekrompen zouden moeten kunnen uitvoeren."

De organisaties noemen het plan bescheiden. Eerder was er ooksprake van het opzetten van bredere onderzoekprogramma's. Maar metde beschikbare 30 miljoen gulden per jaar (waarvan 10 miljoen vanminister Hermans) zou het volgens hen "verspilling" zijn om althema's voor zulke programma's te gaan selecteren. Jaarlijks zoudener vijf of zes progamma's kunnen beginnen. En op dertienuniversiteiten vinden de organisaties dat erg weinig.

In plaats van programma's kiest men voorlopig voor depersoonsgerichte benadering van individuele postdoc-beurzen. Als ermeer geld beschikbaar komt - en daar dringen de organisaties "metklem" op aan - kan alsnog de stap gezet worden naar bredereprogramma's.

De keus voor een nieuw programma dat tijdelijke posities biedtaan gepromoveerde onderzoekers, lijkt het bestaande probleem van defollow-up voor zulke 'postdocs' te vergroten. Volgens eenwoordvoerder van NWO heeft de VSNU toegezegd dat ze er werk vangaat maken om in elk geval déze postdocs, als ze zichbewijzen, na afloop een vaste plaats te bieden. "Maar dietoezegging moeten ze in verder overleg nog wel hardmaken." Op eengezamenlijk congres van VSNU, NWO en KNAW overonderzoekersloopbanen, begin december, mogen de organisaties hetresultaat melden.

HOP, FS