Geluidswerende woningen voor University College

Body: 
De welstandscommissie van de gemeente Utrecht heeftdeze week positief geoordeeld over de plannen voor de bouw van 121nieuwe studentenwoningen op het terrein van het University College.Opmerkelijk aan het ontwerp is dat de kamers zullen wordenopgenomen in een driehonderd meter lange geluidswerende wal langsde Waterlinieweg. De woningen moeten in september 2000 in gebruikworden genomen.

De Hilversumse architect Koen van Velsen is verantwoordelijkvoor het ontwerp van het gebouw dat uit 11 units van 11 kamers zalbestaan. Van Velsen, die eerder tekende voor het nieuweUniversiteitsmuseum, kreeg van de universiteit en dewoningbouwvereniging Volksbelang de opdracht te onderzoeken of eencombinatie van wonen en geluidswering aan de rand van het complexvan het University College mogelijk was. Op het terrein bleek veelhinder te worden ondervonden van het autoverkeer op deWaterlinieweg.

Nadat Van Velsen zijn opdrachtgevers had gemeld dat hettechnisch mogelijk moest zijn woningen in een geluidswerende wallangs de weg te integreren, verzocht Volksbelang de architect eenontwerp te maken voor de bouw van nieuwe studentenkamers. De UUzegde toe 2,5 miljoen gulden bij te dragen voor het aanleggen vande wal en het bouwrijp maken van de grond.

Chris Arts, architect van het bureau van Van Velsen, erkent dathet om een uniek project gaat. "We slaan op deze manier tweevliegen in een klap. We creƫren woonruimte en zorgen ertegelijkertijd voor dat het terrein van het geluid wordtafgeschermd." Er waren echter meer uitdagingen voor de tekenaars.Zo hadden ze te maken met een rij monumentale bomen langs deautoweg. "Deze worden nu opgenomen in een grote gemeenschappelijkhal die achter de geluidswal komt. De bomen zullen nu met de kruinboven het gebouw uitsteken."

Met de realisatie van de 'walwoningen' zal de aanleg vanwoonruimte op het University College worden voltooid. 600 studentenzullen dan onderdak kunnen vinden op het terrein. De bewoners vande nieuwe woningen hoeven volgens Arts niet bang te zijn voorlawaai. "De wal biedt voldoende bescherming. Bovendien komen dekamers nog achter de gemeenschappelijk hal en de sanitairevoorzieningen te liggen."

XB