Gereformeerde vereniging scoort goed

Body: 
De studentenverenigingen hebben weinig gemerkt vaneen grotere toestroom van nieuwe studenten. De belangstelling voorde introductieweken van de verenigingen verschilde in het algemeenniet veel van de voorgaande jaren.

Na de algemene introductieweek was het de beurt aan deverschillende studentenverenigingen om de nieuwe eerstejaars metopen armen te ontvangen. BITON en Veritas hielden beiden eenintroductiekamp. "Het kamp is wel een beetje in het water gevallendoor het slechte weer, vorige week", zegt Ralph Winkelmolen vanBITON. "Maar dat deed er eigenlijk niet veel toe. Voor deintegratie van de nieuwelingen was het kamp ondanks de regen eengroot succes." Na het introductiekamp gaan de studenten op dezogenaamde binnenweek, hierbij maken ze kennis met met devereniging zelf.

Vorig jaar lag de inschrijvingslimiet van BITON nog op tachtig.Dit jaar werden niet meer dan vijftig nieuwe leden toegelaten. Datbetekent dat BITON zo'n zeventig studenten heeft moetenteleurstellen. De reden hiervoor is dat het BITON-gebouw, gevestigdaan het Lucas Bolwerk, een beperkte capaciteit heeft. Maar BITONwíl ook klein blijven met liefst niet meer dan 300 leden.Volgens Winkelmolen is de toelating zo eerlijk mogelijk gegaan."Namelijk via loting en niet zoals eerst volgens het 'wie er 'sochtends vroeg het eerste bij is'-principe."

Een vereniging die als een van de weinigen een echt grote aanwaskende was de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Utrecht(VGSU). Bij deze kleine christelijke club, bestaande uit tachtigleden, meldden zich negentien nieuwe studenten aan. "Daar zijn weheel erg blij mee", vertelt Hanneke van Hulst van UGSV. "Uitcontacten met andere christelijke studentenverenigingen blijkt dathet helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat ledenaantallenoplopen." Inhakend op de openluchtexpositie Panorama 2000 van hetCentraal Museum, houdt UGSV Madurorama 2000. Hierbij knutselen deeerstejaars kleine kunstwerken van gevonden voorwerpen in elkaar.Bij een 'ludieke' actie hebben UGSV'ers overigens wel een echtPanorama kunstwerk beschadigd (zie p. 3).

Zo'n 330 eerstejaars studenten wilden dit jaar lid worden vanéén van de grootste studentenverenigingen, Veritas (1600leden). De vereniging, die haar maximum heeft gesteld op 400 nieuweaanmelders, hoefde niemand te weigeren.

De studenten van Veritas hebben maandag traditioneelgecollecteerd vooreen goed doel. Verder stonden een fotospel en hetleren van de verenigingsliedjes op het programma. Veel zal Utrechtniet van de verenigingen merken. "Wij halen geen stunts uit", zegtWinkelmolen van BITON. "De mensen komen hier omdat ze de verenigingwillen leren kennen. Als ze de stad willen zien hadden ze naarUIT'99 moeten gaan."

JV