Geslachtshormonen bepalen ruimtelijk inzicht

Body: 
Dat mannen en vrouwen in emotioneel en cognitiefopzicht van elkaar verschillen wordt mede bepaald door hungeslachtshormonen. Dat concludeert promovenda Ditte Slabbekoorn uitonderzoek bij transseksuelen in het Amsterdamse VU-ziekenhuis, dievoorafgaand aan een sekse-veranderende operatie testosteron ofoestrogeen kregen toegediend.

Uit veel onderzoek is bekend dat vrouwen gemiddeld beter zijndan mannen op het gebied van taalgebruik, verbaal geheugen, fijnemotorieke taken en perceptiesnelheid, terwijl mannen meeruitblinken in ruimtelijk inzicht, het oplossen van wiskundigeproblemen, gericht gooien en kaartlezen. Op emotioneel terrein zijnmannen agressiever en assertiever terwijl vrouwen expressiever zijnen emoties intenser beleven.

De onderzoeksvraag van Slabbekoorn was of er onder invloed vaneen behandeling met geslachtshormonen van de andere sekseveranderingen in dit patroon optreden. Haar antwoord is in meerdereopzichten bevestigend. Zo bleken vrouwen die man wilden worden naeen testosteron-behandeling van drie maanden meer seksuele enaggressieve gevoelens te hebben gekregen, terwijl de intensiteitvan hun emoties tegelijkertijd minder was geworden. Ook bleken zebeter te zijn geworden in de uitvoering van ruimtelijke taken.Mannen die een behandeling met vrouwelijke geslachtshormonen haddenondergaan, ontwikkelden daarentegen een grotere emotioneleexpressiviteit. Weliswaar nam ook hun agressiviteit toe, maar datzou volgens Slabbekoorn kunnen worden verklaard uit het feit dathet vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen de gevoeligheid in zijnalgemeenheid verhoogt.

Opmerkelijk genoeg bleek uit het onderzoek, waarop Slabbekoornop 21 december promoveert, dat er bij homoseksuele transseksuelengeen sprake was van een emotionele of cognitieve verandering na detoediening van hormonen van het andere geslacht. Dat zou volgens depromovenda een aanwijzing kunnen zijn voor het feit dathomoseksuelen qua cognitief functioneren al van meet af aan meer opde lijn van de andere sekse zitten.

EH