Gratis koffie voor studenten

Body: 
Gratis koffie of in elk geval een verlaging vanverschillende tarieven zoals de prijs van koffie. Dat bepleittenenkele studenten tijdens de behandeling van deuniversiteitsbegroting afgelopen dinsdag.

Aanleiding voor dit idee was het feit dat het FaciliteitenBedrijf Utrecht, verantwoordelijk voor de koffie-automaten, ditjaar een winst van 2,3 miljoen gulden maakt. De komende jaren looptde winst terug maar zal toch altijd nog -zo is de verwachting - eenslordige 1,9 miljoen zijn.

Het FBU, zo betoogt student Robin Langerak, maakt winst terwijlhet universitaire bedrijf geen winst mag draaien. De winst van hetFBU gaat voorlopig naar de -toch al forse - bedrijfsreserve. "Hetis de bedoeling dat middels een verdeelsleutel het geld weerterugvloeit naar de faculteiten, maar zover is het nog niet."

Langerak wees erop dat de winst voornamelijk afkomstig is uit deautomaten waar studenten en medewerkers hun koffie, thee enchocolademelk tappen. Daarom zouden studenten en medewerkers moetendelen in de voorspoed van het FBU door een verlaging van detarieven of het gratis uitschenken van de automatendranken.

Secretaris van de universiteit Kardux staat 'sympathiek'tegenover het idee om koffie gratis uit te schenken. "Of dat echtkan, moet worden onderzocht." Kardux komt erop terug.

GK