Groot aandeel alfa/gamma in breedtestrategie

Body: 
Van de tien onderzoeksprojecten waarvoor door defaculteiten geld wordt aangevraagd in het kader van de zogehetenBreedtestrategie, zijn er zes afkomstig uit de alfa/gamma hoek. Intotaal is dit jaar vier miljoen gulden beschikbaar voor steun aanveelbelovend Utrechts onderzoek.

De Breedtestrategie werd twee jaar geleden - samen met deDieptestrategie - door minister Ritzen in het leven geroepen. Om deuniversiteiten te verzoenen met een eerder opgelegde korting van intotaal 500 miljoen gulden mocht een deel van dat bedrag wordengebruikt voor stimulering van toponderzoek, waarbijonderzoekorganisatie NWO overigens een dikke vinger in de papkreeg. Een deel van het geld was bestemd voor landelijketopcombinaties (Diepte), een ander deel voor veelbelovend onderzoekop lokaal niveau (Breedte).

De selectie van zes onderzoeksgroepen die de komende vijf jaarin het kader van de Dieptestrategie liefst 245 miljoen gulden mogenbesteden, wekte dit voorjaar grote beroering omdat door NWOuitsluitend bèta-medische plannen waren geselecteerd. Dieeenzijdigheid wordt nu in Utrecht recht getrokken in deBreedtestrategie, in het kader waarvan voor tien deelnemendegroepen jaarlijks overigens maar vier miljoen gulden beschikbaaris. Van de deelnemende faculteiten wordt eenzelfde bedragverwacht.

Van de tien ingediende voorstellen zijn er vier afkomstig uithet cluster Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en twee uit elkvan de andere drie clusters. Voor een deel betreft het voorstellen(Taal en spraak, wiskunde, zenuwstelsel), die in licht gewijzigdevorm ook waren ingediend voor de Dieptestrategie, maar die daartoen net buiten de boot zijn gevallen.

Drie voorstellen die oorspronkelijk wel mee zouden dingen naarhet geld van de Breedtestrategie, ontbreken in het nu ingediendevoorstel, omdat zij naar de mening van de universitairewetenschapscommissie ACWB niet voldoen aan de criteria. Met hetHelmholtz-instituut (cognitieve wetenschap) dat in deDieptestrategie als zevende eindigde en dus op het nippertje buitende boot viel, is afgesproken dat financiële steun zal komenuit het universitaire innovatiefonds. Daaruit kan ook hetonderzoeksinstituut Geschiedenis en Cultuur putten voor haarafgewezen aanvraag. Met de faculteit Natuurkunde tenslotte isafgesproken dat de ingediende aanvraag op het terrein van detheoretische fysica in zijn geheel uit de facultaire reserve wordtgefinancierd.

De nu ingediende tien voorstellen zullen deze maand door hetcollege van bestuur worden beoordeeld en voor 1 oktober naar NWOworden doorgestuurd voor de definitieve selectie. Het college heeftinmiddels al laten doorschemeren geen problemen met de voorstellente hebben. In dat geval zal ook NWO naar alle waarschijnlijkheidakkoord gaan met de voordracht.

EH

De tien voorstellen

Geesteswetenschappen

- Language in use (Onderzoeksinstituut Taal en Spraak)

- Religieuze tradities in jodendom en christendom(Godgeleerdheid)

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

- Psychosociale determinanten van gezondheid (Psychologie,Pedagogiek, Geneeskunde)

- Sociale cohesie (Sociale en Ruimtelijke Wetenschappen)

- Rechtsystemen in Europa (Rechten)

- Geïntegreerd ruimtegebruik in steden (RuimtelijkeWetenschappen)

Natuurwetenschappen

- Mathematics in focus (Wiskunde)

- Colloïden (Debye Instituut, Natuurkunde, Scheikunde)

Levenswetenschappen

- Ontwikkeling van het zenuwstelsel (Geneeskunde, Farmacie)

- Vaccin-ontwikkeling (Geneeskunde, Diergeneeskunde,Farmacie)