Gunstige pc-regelingen voor universitair personeel

Body: 
Lening pc

[?mP#a4!#$&@lead= Een rentelozelening voor de aanschaf van een pc thuis en een onkostenvergoedingwanneer het apparaat thuis gebruikt wordt voor het werk. Van dezetwee regelingen kunnen alle universitaire medewerkers - ooktegelijkertijd - vanaf nu gebruik maken. De UU ziet deze regelingenals een onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket, waarbij gebruikwordt gemaakt van de gunstige mogelijkheden die de fiscus biedt.Voorwaarde voor deelname is, dat een personeelslid nog tenminsteéén jaar in dienst blijft.

Voor de aanschaf van een pc kan in drie jaar maximaal 5000gulden onder bepaalde voorwaarden renteloos geleend worden, waarbijeen minimum van 1000 gulden geldt. De maandelijkse aflossing wordtberekend door het bedrag van de lening te delen door het aantalmaanden van de looptijd. Dit bedrag wordt ingehouden op hetnettoloon. Tussentijds kan altijd afgelost worden.

Als tijdens de looptijd van de lening het dienstverband eindigt,wordt de nog resterende lening verrekend met de laatstesalarisbetaling.

Op elk gewenst moment kan men voor beide regelingen een aanvraagindienen. Wanneer iemands aanstelling korter is dan die drie jaar,geldt de lening voor die kortere periode. Slechts éénkeer per drie jaar kan de aanschaf van een volledige pc ingebrachtworden. Wel is het mogelijk om tussentijds onderdelen van depc-configuratie te vervangen of de configuratie uit te breiden.Medewerkers kunnen zelf bepalen waar ze de pc en toebehoren willenkopen. Voorwaarde is wel, dat de leverancier ingeschreven staat bijde Kamer van Koophandel.

Onkostenvergoeding pc voor thuisgebruik

= De hoogte van de onkostenvergoeding is afhankelijk van dekosten die iemand maakt om de pc thuis te gebruiken. Deze kostenmoet iemand kunnen aantonen met nota's. In drie jaar kan eenmedewerker maximaal 5.000 gulden van het brutosalaris inmaandelijkse termijnen verruilen voor een onbelasteonkostenvergoeding. Dat betekent dat het maandelijks netto salarisstijgt. De verlaging van het brutosalaris bedraagt 90 procent vande onkostenvergoeding. De UU betaalt dus een premie van 10 procent.Daar staat tegenover dat men over de onkostenvergoeding geenvakantiegeld (8 %) en een eventuele eindejaarsuitkering (0,75 % in1999) opbouwt. Omdat deze uitkeringen ook bruto zijn, is het effectvan deze nadelen netto kleiner.

Een eventueel gevolg van de afspraak om het brutosalaris teverlagen kan zijn, dat deze invloed heeft op de hoogte van eeneventuele toekomstige werkloosheidsuitkering. Voor depensioenopbouw heeft het geen gevolgen.

De looptijd is minimaal één en maximaal drie jaar. Devergoeding wordt evenredig verwerkt in de maandelijksesalarisbetalingen.

Als voorwaarde is gesteld, dat een medewerker moet kunnenaantonen de pc regelmatig (minstens twee keer per week) thuisgebruikt wordt voor het werk aan de UU. De soft- en hardwarehiervoor moeten geschikt zijn voor deze werkzaamheden. Als achterafblijkt dat niet aan de voorwaarden is voldaan, kan iemand eennaheffing van de inkomstenbelasting krijgen.

Een deel van het brutosalaris kan verruild worden voor eenonbelaste onkostenvergoeding. Hierover betaalt men geen belastingen premies. Afhankelijk van het inkomen kan dit belastingvoordeeloplopen tot zestig procent. Wanneer iemand al eenonkostenvergoeding ontvangt, is het niet meer mogelijk om de kostenvoor de pc als beroeps- en studiekosten af te trekken.