Hermans wijst reductie bèta-opleidingen af

Body: 
Halveer het aantal exacte opleidingen. Zo luidt hetadvies van de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid(AWT) aan minister Hermans. Maar die ziet daar niets in."Rigoureuze maatregelen liggen niet voor de hand", schrijft hij ineen uitgelekte passage uit zijn Hoger Onderwijs en OnderzoekPlan.

Volgens de AWT zijn de exacte studies aan de zes algemeneuniversiteiten te klein om zelfstandig te kunnen bestaan.

Hermans deelt de zorg over de kleinschaligheid van deze studies.Maar volgens hem leidt een reductie van het aantal opleidingen ooktot een daling van het aantal studenten. Met een betere verdelingvan afstudeerspecialisaties kan meer bereikt worden. Dat schrijftde minister in het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP), dat opPrinsjesdag openbaar gemaakt wordt.

De AWT was door Hermans' voorganger Ritzen gevraagd om adviesover de toekomst van de technische en natuurwetenschappen. In zijnrapport 'Vitaliteit en kritische massa' blijft de techniek echterbuiten beschouwing. Alleen de opleidingen op het gebied van wis-,natuur- en scheikunde aan de zes algemene universiteiten wordentegen het licht gehouden.

Volgens de AWT zijn de exacte opleidingen aan de algemeneuniversiteiten te klein. Per drie eerstejaars werkt er gemiddeldéén hoogleraar. Dat is verspilling, vindt de raad.Bovendien ontbreekt zo de omvang die een opleiding nodig heeft omte kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Groei van het aantal studenten valt voor deze opleidingen niette verwachten, denkt de AWT. Daarom zit er niets anders op dan hetaantal opleidingen terug te brengen. Dat moet met minstens dehelft. Of universiteiten hele disciplines moeten afstoten ofbestuurlijke fusies aangaan, laat de AWT in het midden. Deuniversiteiten moeten eerst zelf maar eens met een plan komen.

Maar de zes betrokken universiteiten zijn niet van plan die raadop te volgen. Ook zij vrezen dat het aantal studenten zal dalen alshet AWT-advies wordt opgevolgd. Het is verstandiger, zeggen zij ineen gezamenlijke reactie, eerst af te wachten wat de vernieuwde,vijfjarige bèta-opleidingen opleveren. Die nieuwe programma'sgaan in september aanstaande van start.

De AWT ziet weinig in de vernieuwde bèta-studies. Die zijnofwel niet breed ofwel niet diepgravend genoeg, vreest de raad.AWT-voorzitterVeltman nam dat standpunt ook al in toen hij alsvoorzitter van een andere commissie de vernieuwde studies moestbeoordelen. De universiteit met de grootste exacte opleidingen,Utrecht, is daar kwaad over. De Utrechtse collegevoorzitter J.Veldhuis spreekt van "schandelijke onderwaardering" van de nieuwebèta-studies.

HO, HOP

Zie ook de Analyse