Hermans wil internationaal keurmerk voor hoger onderwijs

Body: 
Het hoger onderwijs hoeft niet vandaag of morgen overte stappen op het Angelsaksische model. Maar het moet er wel voorzorgen dat het internationaal gezien de toets der kritiekdoorstaat. Uiteindelijk moet er een internationaal keurmerkkomen.

Dat schrijft minister Hermans in het Hoger Onderwijs enOnderzoek Plan (HOOP), dat hij op Prinsjesdag openbaar heeftgemaakt. Hermans wil dat Nederland zich aanpast aan deinternationale trend. Daarom wil hij serieus bekijken ofuniversiteiten en hogescholen het Angelsaksische model moeteninvoeren.

In het Angelsaksische model krijgen studenten eerst een bredebasisopleiding, afgesloten met een bachelors-examen. Wie daarnadoorstudeert, kan master worden. De consequenties van deze opzetkan Hermans nog niet overzien, schrijft hij in het HOOP. Daarom zalhij de Onderwijsraad vragen die in kaart te brengen.

Intussen moet Nederland zorgen dat zijn hoger onderwijs aaninternationale maatstaven voldoet, vindt Hermans. Hogescholen enuniversiteiten bewaken de kwaliteit van hun opleidingen nu al viavisitaties. Daarbovenop moeten er 'accreditaties' komen. Dat houdtin dat opleidingen die aan van tevoren vastgestelde minimumeisenvoldoen een soort keurmerk krijgen.

Vervolgens wil Hermans toewerken naar accreditaties aan de handvan internationaal gangbare eisen. Nederlandse studenten kunnen danin het buitenland beter uit de voeten met hun diploma. De ministerwil binnenkort praten met zijn collega's in Engeland, Duitsland enVlaanderen over zo'n internationale kwaliteitsbewaking.

Er moet ook orde komen in het woud aan niet door de overheiderkende mastersopleidingen, vindt Hermans. Vooral hogescholen encommerciƫle instellingen, maar ook universiteiten bieden zulkeopleidingen aan. De markt ervoor groeit, maar wat ze precies tebieden hebben, is niet duidelijk. Daarom wil Hermans dat deopleidingen zich vrijwillig laten registreren. De volgende stap isdat er ook voor deze sector een soort kwaliteitskeurmerk komt.

"Meer ruimte voor het hoger onderwijs" is volgens Hermans zelfhet centrale thema van het HOOP. De belangrijkste maatregelen diehij erin aankondigt, waren de afgelopen weken al bekend geworden.Het gaat om de volgende plannen:

- Universiteiten en (in mindere mate) hogescholen krijgen meervrijheid als ze een nieuwe opleiding willen beginnen. Nog nietbekend was dat de minister hen voortaan ook niets in de weg legtals ze filialen in andere steden willen opzetten.

- De besturen van hogescholen en universiteiten mogen fuseren.Het inhoudelijke onderscheid tussen beroepsonderwijs enerzijds enwetenschappelijk onderwijs anderzijds moet blijven bestaan.

- Er komt een experiment met een soort strippenkaart vooronderwijs in het hbo. Studenten kunnen daardoor makkelijker van deene naar de andere hogeschool switchen.

- Het aantal universitaire opleidingen in exacte vakken hoeftniet gehalveerd te worden, zoals de Adviesraad voor Wetenschaps- enTechnologiebeleid vorige maand voorstelde. Wel kunnenspecialisaties gebundeld worden.

HOP, HO