Het samenstellen van een powerpointpresentatie moet routine worden

Body: 
Als door een wesp gestoken reageerde de vice-decaanvan Letteren Van den Hoven toen minister Jorritsma vorig jaarvoorstelde de 'kansloze' letterenstudenten al tijdens hun studie omte scholen tot IT-ers. Letteren had weliswaar net de ontwikkelingvan ICT binnen de faculteit tot speerpunt uitgeroepen, maar daarmeestond de faculteit toch een totaal andere ontwikkeling voor ogendan de minister. Letterenstudenten moesten geen informatici worden,maar de informatica diende een hulpstuk te worden in het reguliere,disciplinegerichte, onderwijs.

Het samenstellen van een powerpointpresentatie moet routineworden

Een grote rol in deze toekomstvisie speelt het ICT-centrum datvolgende week officieel wordt geïnstalleerd. Het centrum konworden opgestart met financiering uit Innovatiegelden Onderwijs enOnderzoek (IOO) van de universiteit. Vanaf 2001 zal het wordenbetaald uit de gelden die zijn vrijgekomen na de overgang van devakgroep Computer en Letteren naar Informatica. Volgens dedirecteur, Louis des Tombe, zal het ICT-centrum in de eerste plaatseen toenemend gebruik van ICT in de faculteit moeten stimuleren.Daarbij moet voorkomen worden dat het ICT-wiel steeds opnieuw moetworden uitgevonden.

Een belangrijk lopend project dat het centrum inmiddels alseerste ter hand heeft genomen is 'integratie van ICT in onderwijs'.Doelstelling van het project is alle letterenstudenten metICT-toepassingen in aanraking te laten komen. Na in het eerste jaarde basiscursus Computer en Letteren te hebben gevolgd zullen ze inminimaal vier cursussen gebruik moeten maken van informatie- encommunicatietechnologie. Vanaf het komende studiejaar kunnenstudenten een dossier aanleggen waarin hun ICT-vaardigheden staanvermeld. "Het maken van een website, het samenstellen van eenpowerpointpresentatie, dat soort dingen moeten routine worden",zegt Des Tombe. "Niet dat ik denk dat de positie op de arbeidsmarktvan letterenstudenten er radicaal door zal veranderen, maar zemoeten het gewoon kunnen."

Meerwaarde

De nieuwe directeur is verder van mening dat het centrum tevenseen grote rol zou kunnen spelen bij het geven van educatie,informatie en ondersteuning aan docenten. Volgens Des Tombe is eraan de ene kant een grote behoefte aan begeleiding bij deontwikkeling van nieuwe onderwijsmiddelen, bijvoorbeeld een cursusWebCT. Aan de andere kant is er veel terughoudendheid. Gaat ditnietveel kostbare tijd kosten? Werkt het allemaal wel? HetICT-centrum wil daarom docenten die ICT-middelen willen toepassenin hun onderwijs met raad en daad bijstaan. Zo kunnen cursussenworden gevolgd over digitale presentatietechnieken. Ook naderhand,als ze daadwerkelijk aan de slag gaan, kunnen docenten een beroepdoen op ondersteuning. Daarnaast wil de directeur, die zichzelfmerkwaardig genoeg als ICT-scepticus omschrijft, onderwijzendpersoneel overtuigen dat ICT-toepassingen nut kunnen hebben. "Maarik wil wel resultaten kunnen laten zien. Ikzelf moet overtuigd zijnvan de meerwaarde", beklemtoont hij.

Het centrum zal zich volgens Des Tombe ook bezig gaan houden met'technology watching'. Innovaties die van belang kunnen zijn voorhet letterenonderwijs moeten door het centrum worden gesignaleerd.Om de vernieuwende middelen te testen zal een 'testlab' wordeningericht. Docenten kunnen dan zelf oordelen over het nut.

De directeur geeft echter toe dat zijn inspanningen voorlopiggericht zullen zijn op 'ICT-in de breedte', oftewel destandaardvoorzieningen. In de verre toekomst stelt Des Tombe zicheen virtuele letterencampus voor waar alle studenten kunneninloggen voor informatie over cursussen en voor cursusmaterialen."Maar mijn visioen is uitdrukkelijk niet dat iedereen thuis zit meteen open distance learning. Dat lijkt me niets voor studenten."

Xander Bronkhorst