'Hoe goed je ook bent, het kan altijd nog beter'

Body: 
Terwijl een meerderheid van de Utrechtse docenten al in hetbezit is van de basiskwalificatie onderwijs, ontbreken de geografennog collectief op het appèl. Oorzaak hiervan is een afwijkendeaanpak van de invoering van het personeelsplan WP-Flow bij defaculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Volgens adjunct-directeur drsHein Hoitink hebben de geografen ervoor gekozen om die invoeringmet zo weinig mogelijke bureaucratische rompslomp te latenverlopen.

WP-Flow: Ruimtelijke Wetenschappen stuurt alle docenten opcursus

Hoitink: "Toen het college van bestuur twee jaar geleden beslootdat alle docenten in Utrecht voortaan een proeve van bekwaamheidmoesten afleggen voor het geven van onderwijs, werd daartoe eenlange lijst met criteria opgesteld. Wie over voldoende kwaliteitenbeschikte, kon de basiskwalificatie krijgen; wie op bepaalde puntentekort schoot, zou eerst enkele aanvullende cursussen moetenvolgen.

"Wij zijn ons al snel gaan afvragen hoe zinnig die aanpak was.Wij waren bang dat er een sfeer zou ontstaan van onderlingeconcurrentie. Bovendien waren de docenten niet enthousiast over hetvooruitzicht van weer een toetsing van hun prestaties, terwijl deinvoering van WP-Flow juist was bedoeld om het enthousiasme voorhet onderwijs te vergroten."

Op basis van dit argument kozen de geografen ervoor om deinvoering van WP-Flow aan te grijpen voor een algehele stimulansvoor het onderwijs, zegt Hoitink. "Wij zijn er van uitgegaan dathet in onze faculteit eigenlijk voor zich spreekt dat de zittendedocenten voldoende niveau hebben. Docenten voor wie dat niet zougelden, zouden bij tussentijdse evaluaties al lang door de mandzijn gevallen.

"Toch was dit een prima kans om het onderwijs een stevige impulste geven. Daarom hebben we ervoor gekozen om alle docenten, dus ookde hoogleraren, twee onderwijscursussen van één week telaten volgen. Want hoe goed je ook bent, was ons motto, het kanaltijd nog beter.

"Het was een gok, want er had natuurlijk altijd iemand kunnenzijn, die meteen al recht op de basiskwalificatie meende te hebben.Maar gelukkig was iedereen enthousiast voor de door onsvoorgestelde aanpak. Het gros van de docenten heeft de cursussenhet afgelopen studiejaar gevolgd en in september zullen we aanongeveer tachtig procent van onze staf de basiskwalificatieuitreiken."

In het kader van de operatie werden alle bevorderingen tijdelijkbevroren en om de docenten voor de afwijkende aanpak warm tekrijgen, stelde de faculteit een bonus van duizend gulden in hetvooruitzicht. Achteraf gezien denkt Hoitink dat een dergelijkestimulans eigenlijk helemaal niet nodig was.

"Er was veel enthousiasme, doordat het cursusaanbod wastoegesneden op de wensen van de docenten zelf. We hebben eerst inpersoonlijke gesprekken geïnventariseerd wat men graag wilde,en zijn toen met het onderwijsinstituut IVLOS om de tafel gaanzitten om speciaal voor onze faculteit een cursuspakket op maat opte stellen. Een aantal jaren geleden hadden verschillende docentenslechte ervaringen gehad met didactische cursussen. Er heersteaanvankelijk dan ook enige scepsis, maar die is inmiddelsomgeslagen in groot enthousiasme. Vooral veel jonge docenten warenblij met de kans om wat aan hun zwakke punten te doen. We hebbenzelfs het verzoek gekregen of er nog een derde cursus gevolgd mochtworden."

Hoitink geeft toe dat zijn faculteit met deze aanpak WP-Flowniet helemaal naar de letter heeft ingevoerd. "Maar daardoor hebbenwe wel een hoop bureaucratie omzeild. En voorzover ik heb gehoord,heeft die bureaucratie in sommige andere faculteiten voor de nodigespanning gezorgd. Ik heb van verschillende kanten de reactiegehoord: 'Goh, hadden wij het ook maar zo gedaan.' Daar komt bijdat er in de faculteit nu ook een veel positievere houding isontstaan tegenover bijscholing en het volgen van cursussen. Ook datis in mijn ogen pure winst voor het onderwijs."

EH