Hoe kan dat nou?

Body: 
Hoe is de medezeggenschap bij het University College geregeld? Buitenlandse studenten en medewerkers die een antwoord op die vragen willen, zouden die alleen in het Nederlands kunnen nalezen. Hoe erg is dat?

Alles in het Engels

U-raadslid Brent van der Hoog, jij stelde in een commissie van de U-raad hierover een vraag?

"Ja, van een lid van de All Students Interest Council (ASIC) begreep ik dat er geen Engelstalige versie voor handen is van het medezeggenschapsreglement. Dat was tijdens een vergadering van de councilraad medegedeeld. Dat vond ik een vreemde zaak. Daarom vroeg ik het college van bestuur of daar niet wat aan gedaan kon worden. Engelstalige studenten en medewerkers weten immers nu absoluut niet wat hun plichten, taken of bevoegdheden zijn."

Collegevoorzitter Van Rooy antwoordde tijdens de commissievergadering:

"Te gek voor woorden. Maar het is niet aan het college om voor een vertaling van het reglement te zorgen. Dat is een verantwoordelijkheid van de dean van UCU, of van de voorzitter van de council. We zullen een duidelijk signaal in die richting verzenden. En het deel uit het verslag van de U-raad over deze kwestie zal, bij wijze van uitzondering, ook in het Engels gesteld worden, opdat UCU er ook langs die weg nog eens kennis van kan nemen."

Decaan Hans van Himbergen van het UCU reageert via de mail:

"Ik begrijp de commotie niet. De suggestie is dat studenten en medewerkers hier geen kennis zouden kunnen nemen van de functie en van de bevoegdheden van de College Council, omdat er geen Nederlandstalig reglement is. Ik heb na de oprichting van de CC in 2004 een Engelstalige uitleg gepubliceerd. Deze zaken worden jaarlijks, uiteraard in het Engels, besproken met de ASIC. Met andere woorden of er nu een vertaling van het reglement is of niet: alle informatie bereikt de betrokkenen in het Engels op een intensieve basis.

"Waarom dit tot vragen in de U-raad leidt is 'beyond us'. Als er geen vertaling zou bestaan van het medezeggenschapsreglement van het UCU moet die er beslist komen. Dat kan het best gedaan worden in CC-kringen. Overigens nog een terzijde: als je zou willen vertrouwen op het adequaat informeren van Engelssprekenden via formele universitaire stukken zoals reglementen, is het einde zoek. Moet je dan ook de Nederlandse wet vertalen? Daar wordt in reglementen wel naar verwezen."

XB