Hoe ziet een week in het eerste jaar eruit?Op dinsdagochtend is er vanaf 8.30 uur een practicum van 2 uurgeroosterd, waarin de groep van Els samen met drie andere groepenstudenten in de snijzaal een aantal opdrachten uitvoeren. De restvan die dag is weer bestemd voor zelfstudie. In het blokboek vanEls staat een groot aantal opdrachten die ze in de loop van hetblok moet uitwerken om zich de stof eigen te maken.

De woensdag is helemaal volgeroosterd met onderwijs. Op woensdagvolgt Els de hele morgen een werkgroep klinisch lijnonderwijs,waarin dit keer de klacht 'kortademigheid' centraal staat. Ook dezewerkgroep volgt ze weer samen met haar vaste groep van 12studenten. 's Middags is er eerst een hoorcollege voor de helejaargroep. Daar wordt een patiënt gepresenteerd met eenprobleem dat het thema van het blok illustreert. Daarna heeft zeopnieuw een werkgroepbijeenkomst van 2 uur waarin ook weer eenopdracht voor zelfstudie wordt verstrekt.

Donderdagochtend is er weer gelegenheid voor zelfstudie. Elswerkt aan de opdracht van de tweede werkgroep: de voorbereiding vaneen referaat. De afsluitende werkgroep van deze week is geroosterdop donderdag in het begin van de middag. Els houdt voor haar 11medestudenten een referaat. Een groepje collega-studenten heeft tottaak om haar kritische vragen te stellen en één studentheeft de rol van voorzitter en moet ook de bijeenkomst met eensamenvatting van de conclusies afsluiten. Alle deelnemers krijgenvoor hun bijdrage een beoordeling van de docent. De laatste 2 uurop donderdag zijn weer bestemd voor zelfstudie, maar Els besluitlekker de stad in te gaan en 's avonds nog wat te studeren.

Op vrijdag heeft Els de hele ochtend medisch-technischonderwijs. Deze week leert ze onder andere harttonen luisteren. Devrijdagmiddag staat er zelfstudie op het programma. Els gaat weernaar het studielandschap en gebruikt de hele middag voortentamenvoorbereiding. Op die manierhoudt ze haar weekend lekkervrij om te zeilen!