Hoofdpunten CAO-akkoord

Body: 
Salaris

Werknemers krijgen per 1 juni aanstaande een salarisverhogingvan 3 procent. Eind december volgt een eenmalige uitkering van 0.75procent. Volgend jaar mei komt er nog een structurele verhoging van1 procent bij. De aio's gaan met ingang van volgend jaar meerverdienen.

De tegemoetkoming ziektekosten wordt per 1 januari 1999aangepast met ruim 10 procent. De CAO loopt van 1 januari dit jaartot 1 juni 2000.

Ambtenarenstatus

Naar de ambtenarenstatus van het personeel wordt onderzoekgedaan, zo is in de CAO vastgelegd. De werkgevers willen die statusafschaffen, de bonden niet. Tijdens de looptijd van de CAO wordteen studie gedaan naar de mogelijke overgang van een publiek- naareen privaatrechtelijke organisatie. In de volgendeCAO-onderhandeling komt deze kwestie opnieuw ter sprake.

Scholing en doorstroming van personeel

De werkgever biedt scholingsfaciliteiten bijloopbaanontwikkeling van werknemers, ook als de scholing nietdirect betrekking heeft op de eigen functie. Naast hetscholingsrecht zijn er afspraken gemaakt over zorg-, calamiteiten-en ouderschapsverlof. Universiteiten spannen zich in om demobiliteit onder personeel te bevorderen en vrouwen te latendoorstromen naar hogere functies. Er komt een gedragscode voor(seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie.

Auteursrechten

De regels rond auteursrechten zijn niet altijd duidelijk enkunnen tot hoge kosten leiden. Er wordt in deze CAO naar gestreefdafspraken te maken die rekening houden met zowel de belangen van dewerknemer als die van de universiteit. Ze mogen geen afbreuk doenaan academische vrijheid en persoonsgebonden rechten van deauteur.

JR


De volledige tekst van het CAO-akkoord is te vindenop http://www.gx.nl/servlet/nl.gx.VSNU.showObject?id=2613