Hoogovens schaaktoernooi zonder studenten

Volgens Anneke Eder van het toernooicomité hadden destudenten zich schuldig gemaakt aan drankmisbruik en het hotelwaarin ze waren ondergebracht op stelten gezet. Volgens Ederverschenen na het toernooi ook allerlei vervelende berichten opInternet, waarin de studenten over en weer dreigden elkaar devolgende keer onder tafel te zuipen. "We konden dit jaar binnenHoogovens geen afdeling vinden die het studententoernooi wildesponsoren", vertelt Eder.

Bij de universiteit blijkt niemand te weten dat er eenstudententeam bestaat dat de universiteit van Utrechtvertegenwoordigt. Het Communicatie Service Centrum, de afdeling dieover de externe betrekkingen gaat, bemoeit zich al helemaal nietmet sportteams die de universiteit vertegenwoordigen, zegt ToineGeurts, en hij verwijst naar sportcentrum Olympos. Een medewerkstervan Olympos verwijst weer naar de Utrechtse studentensportstichtingMesa Cosa. Maar een schaakteam? Nee daar hebben ze nog nooit vangehoord.

Terug naar Hoogovens. De afdeling Corporate Communicationsblijkt de afdeling die het studententoernooi sponsorde. MarianneHogeweg: "Het is via de studentenverenigingen gelopen. We hebbenallereerst de corpsverenigingen benaderd en gevraagd of ze eenschaakclub hadden." Dat benaderen blijkt geen sinecure te zijn, alswe Hogeweg mogen geloven: "Die mensen zijn ontzettend moeilijk tebereiken; voor elf uur hoef je het sowieso niet te proberen en ookverder zijn ze vaak niet thuis. Verder legen ze volgens mij maaréén keer per week hun postbus, want ook dat werkt slecht.Voor het toernooi van vorig jaar hadden we uiteindelijk tien teamsuitgenodigd, waarvan er tenslotte acht kwamen opdagen."

De reden dat het toernooi dit jaar is afgeblazen heeft volgensHogeweg overigens niets te maken met wangedrag van de studenten:"Zo erg was het niet, ze hadden gewoon lol. Ze moesten even'gesommeerd' worden, omdat er ook nog andere gasten in het hotelwaren die wél wilden slapen. Dat we gestopt zijn is omdat heteffect wat we beoogden nihilwas." Dat effect blijktpersoneelswerving onder hoger opgeleiden te zijn. Een ontvangst eneen excursie bij Hoogovens maken dan ook deel uit van hetstudententoernooi. "Maar ja, dat kost geld en als de kosten nietopwegen tegen de opbrengsten dan houdt het op", aldus Hogeweg.

Thijs Verhagen van Lasker, al sinds 1908 de schaakclub van hetUtrechtse studentencorps, was vorig jaar aanvoerder van hetUtrechtse team. "We zijn er met vier personen heen geweest en wezijn onderaan geëindigd, met in totaal een half bordpunt." Diescore is ook niet zo verwonderlijk, want Lasker speelt in de vierdeklasse van de onderbond en de gemiddelde rating van het team dat inWijk aan Zee de universiteit vertegenwoordigde zal niet boven de1500 hebben gelegen. Een universiteit als Utrecht zal toch zeker instaat geacht moeten worden een team op de been te brengen dat ruimboven de 2000 zit. Verhagen weet niet waarom ze dit jaar nietuitgenodigd zijn. "O, gaat het toernooi niet door?" Dat betreurthij, want hij bewaart er goede herinneringen aan: "Het isnatuurlijk prachtig dat je daar op uitnodiging bent en dan tussenal die grote schakers kan lopen." Van wantoestanden in het hotelweet hij niets: "Er was 's avonds een simultaan in het café endaar hebben we met z'n allen wat gedronken. En daarna zijn we naarhet hotel gegaan, om te slapen." Dat Hoogovens met het toernooi eenpersoneelseffect beoogde verbaast hem niet: "Wij dachten al zoiets.Ze hadden een borrel georganiseerd met jonge academici vanHoogovens en die deden wel erg opvallend hun best om ons teovertuigen wat voor leuk bedrijf het was. Maar dat werktenatuurlijk niet."

Kees Volkers