Huidige systeem ziektekostentegemoetkoming voor deeltijders blijft gehandhaafd

Body: 
De Centrale Raad van Beroep (het hoogste rechtsorgaan in desociale zekerheid) heeft op 25 november 1999 uitspraak gedaan overde toekenning van de tegemoetkoming ziektekosten van deeltijders enhet ingestelde beroep ongegrond verklaard. Dit betekent dat deuniversiteit de huidige systematiek van het toekennen van detegemoetkoming in ziektekosten zal voortzetten. Bijna twee jaargeleden bracht de Commissie Gelijke Behandeling een advies uit overde toekenning van de tegemoetkoming ziektekosten (was ZKOO, nu ZNU)naar rato van het dienstverband. Volgens de Commissie was deze naarrato toekenning in strijd met het Burgerlijk Wetboek omdat hetverboden is, onderscheid te maken tussen werknemers naararbeidsduur.

Huidige systeem ziektekostentegemoetkoming voor deeltijdersblijft gehandhaafd

Veel universitaire medewerkers hebben naar aanleiding van ditadvies een bezwaarschrift ingediend. Het college van bestuurbesloot hierop te wachten op de uitspraak van de Centrale Raad vanBeroep. Degenen die destijds een bezwaarschrift indienden, hebbeninmiddels persoonlijk bericht ontvangen.