Huisvesting Freudenthal Instituut onzeker

Body: 
Het Freudenthal Instituut verkeert in groteonzekerheid over de huisvestingssituatie nu de verhuizing naar hetBestuursgebouw van de baan is. Het expertisecentrum voor reken- enwiskundeonderwijs wil de huur van het huidige onderkomen aan deTiberdreef graag verlengen. De verhuurder geeft echter taal nochteken.

"We zitten in een patstelling", verzucht M. Angenent, directeurvan de faculteit Wiskunde en Informatica. Onlangs werd besloten afte zien van de verhuizing van het Freudenthal Instituut naar dewestvleugel van het Bestuursgebouw. Berekeningen gaven aan dat deruimte voor de ongeveer 75 medewerkers te beperkt zou zijn.Eén van de mogelijke alternatieven voor het instituut isvolgens Angenent om over drie jaar, wanneer het huurcontract tussenCap Gemini en de universiteit afloopt, intrek te nemen in hetWiskundegebouw aan de Budapestlaan. Tot die tijd zou het instituutdan in de flat bij station Overvecht moeten blijven. Een grootprobleem is echter dat de verhuurder pertinent weigert te reagerenop de aanvraag voor huurverlenging. Angenent gaat op korte termijncontact zoeken met het college van bestuur over de ontstanesituatie. De kans dat per 1 september, wanneer de termijn van hethuurcontract verstrijkt, een ander -al dan niet tijdelijk-onderkomen is gevonden acht hij onwaarschijnlijk.

Eerder al zag het instituut een nieuwe behuizing in hetMinnaertgebouw aan zijn neus voorbijgaan. De dozen stonden alklaar, maar op het laatste nippertje werd de ruimte vergeven aanhet Spinoza Instituut voor theoretische natuurkunde om dit voorUtrecht te kunnen behouden.

Het is overigens onduidelijk wat de gevolgen van het afblazenvan de verhuizing zijn voor de verbouwing en herindeling van hetBestuursgebouw. Voor het CvB was de 'inhuizing' van het FreudenthalInstituut hiervoor altijd een beslissend argument. De stuurgroepdie zich bezighoudt met de problematiek gaat op verzoek van hetcollege bestuderen in hoeverre aanpassingen nu nog nodig zijn.Onder meer de huisvestingssituatie van Wijsbegeerte, de introductievan een nieuw kantoorconcept bij het Universitair StrategischProgramma en de representativiteit van het Bestuursgebouw zullenopnieuw onder de loep worden genomen. Nieuwe voorstellen zullen nade zomer worden gepresenteerd. Zeker is wel dat de verhuizing vanhet Studenten Service Centrum naar Trans 1 gewoon wordtvoortgezet.

XB