ICT-Expertisecentrum in oprichting

Body: 
Het college van bestuur wil op korte termijn eenExpertisecentrum ICT-didactiek inrichten. Het centrum, moet deICT-activiteiten op het gebied van onderwijs van de UU gaanbevorderen. Op dit moment wordt de bereidheid van faculteiten om teparticiperen in het project geïnventariseerd.

Het nieuwe centrum is een initiatief van het instituut vooronderwijsontwikkeling IVLOS. Het centrum zal faculteiten moetengaan adviseren en ondersteunen bij het uitvoeren van hunICT-onderwijsbeleid. Het plan strookt met de wens van het collegevan bestuur een geco├Ârdineerde aanpak van ICT-gebruik in hetonderwijs te bewerkstelligen. Voor dat doel werd eerder een miljoenper jaar gereserveerd. In dit U-blad zegt hoogleraar didactiekprof. dr. A. Pilot voor het centrum de rol van "as in het wiel" tezien weggelegd.

De medewerking van de verschillende faculteiten wordt van grootbelang geacht omdat de onderlinge uitwisseling van kennis een vande hoekstenen van het plan is. Daartoe zou een netwerk vanfacultaire onderwijsmanagers opgezet moeten worden. Ook is het debedoeling medewerkers van de faculteiten mee te laten werken aanprojecten op het gebied van ICT-gebruik die door hetExpertisecentrum worden ondersteund of opgezet. De betrokkenpersoneelsleden zullen daarvoor gedeeltelijk worden gedetacheerdbij het centrum.

Een andere doelstelling van het centrum isdeskundigheidsbevordering van docenten. Bovendien zal bij het IVLOSin het Bestuursgebouw een demonstratiekamer moeten wordeningericht. De ruimte zou tevens gebruikt kunnen worden als'decision room' voor decanen en leidinggevenden. Een nieuw aan testellen hoogleraar 'ICT-didactiek in digitale context' zou eensleutelrol moeten spelen in het onderzoek naar nieuwe toepassingenvan ICT in het onderwijs.

De inventarisatie van de meningen van de faculteiten moet einddeze maand worden afgerond. Voor het einde van het jaar zou het CvBdan een besluit kunnen nemen over het Expertisecentrum.

XB

Voor meer over ICT zie Achtergrond