Idee meerjarenbegroting ingetrokken

Body: 
Het college van bestuur heeft zijn omstreden voorstel voorinvoering van een meerjarenbegroting ingetrokken. DeUniversiteitsraad was in verzet gekomen tegen dit voorstel, omdatzij sinds de invoering van de MUB geen zeggenschap meer heeft overde begroting. Besloten is nu om het huidige Integraal FinancieelSchema IFS te handhaven, omdat de U-raad over dezemeerjarenplanning nog wel instemmingsbevoegdheid heeft. Wel zal hetIFS op verzoek van het college van bestuur voortaan niet langer injuni maar gelijktijdig met de begroting in het najaarverschijnen.