Iedereen is gelijk... of toch niet?Zijn hbo'ers studenten of scholieren? In hetverenigingsleven koesteren sommigen universitaire studenten nog welvooroordelen. `Maar we maken meer grappen over rechtenstudenten danover hbo'ers.'

In de kleedkamer van rugbyvereniging USRS wordt echt wel eenseen geintje gemaakt over hbo- en EHBO-diploma's. Maar als iemandlelijke krullen heeft, wordt hem dat op precies dezelfde manierverteld, zo valt in de kantine te beluisteren.

Volgens Koos Uneken, student Werktuigbouwkunde aan de HvU,tellen alleen de prestaties op het veld. `We doen allemaal dezelfdesport en we spelen in hetzelfde team. Door goed te spelen, krijg jehier waardering van de anderen. Wat je studeert, maakt niks uit.Natuurlijk zeggen ze weleens: jullie moeten morgen weer naarschool. Maar er zijn nogal wat rechtenstudenten lid en Rechtenvinden wij weer geen opleiding. Dat is een cursus. Universitairestudenten kunnen vaak beter rugbyen, maar dat komt alleen maaromdat ze langer over hun studie doen dan wij.'

Bestuurslid Bas Idema, student geneeskunde en bestuurslid: `Ikweet van de helft van de jongens niet wat ze studeren. Er speeltmeer tussen studierichtingen dan dat hbo'ers als scholieren wordenbeschouwd. Het grote verschil binnen USRS is corporaal enniet-corporaal. Dat komt omdat de vereniging van oorsprong eensubvereniging van de kroeg is. Tegenwoordig is, denk ik, ongeveerde helft lid van het corps.' Een veterinair vult aan: `Rugbyerstegen hockeyers of voetballers, dat leeft bij ons veel meer dan hbotegen universiteit.'

Binnen UVSV is nog wel enige spanning tussen de onderwijssoortente vinden, maar de teneur is dat dat eigenlijk een relikwie uit hetverleden is. Binnen jaarclub chica leeft de mening dat sommigehbo'ers tegen beter weten in proberen te wedijveren met hununiversitaire medestudenten. Heleen Beumer, studente psychologie:`Ik begin er nooit over. Maar als een hbo'er zegt: wij behoren totde beste tien procent. Dan zeg ik: wij behoren tot de beste vijfprocent. Sommige hbo'ers hebben volgens mij last van eenminderwaardigheidscomplex. Miriamne Kuipéri, studente rechten:`Ze willen graag bevestigd zien dat de studies gelijk zijn, maardat is gewoon niet zo. Het probleem bij UVSV is volgens mij dat deouders van de leden ook vaak hebben gestudeerd. En die vinden eenhbo-opleiding niet echt studeren. Terwijl het volgens mij toch nietgemakkelijk is.'

De elf UVSV'sters die een studentenhuis aan de Reigerstraatbewonen, merken niets van deze wedijver. Meer dan de helft vanbewoonsters doet overigens een hbo-opleiding. Binnen het huis wordttotaal geen onderscheid gemaakt naar studiesoort. Competitiebestaat volgens de dames juist eerder tussen mensen van dezelfdeopleiding.

Psychologiestudente Sharon van Ede: `Wij kiezen nieuwe bewonershier echt niet uit op hbo of universiteit. Ik ken in huis iedersstudie wel, maar of dat nou hbo of wo is daar moet ik overnadenken.'

Charlotte Tuininga, studente Engels aan de lerarenopleiding:`Niemand hier in huis heeft ooit "jij hebt morgen proefwerk" tegenme gezegd. Ik weet dat dat gebeurt ja, maar dat heeft niets met devereniging te maken.'

Het is een gezocht onderwerp vindt Kim Snijders studentefysiotherapie. `Ik denk dat het iets van vroeger is. Binnen devereniging merk ik er helemaal niks van, maar thuis en bij familiebespeur ik dat op het hbo nog een beetje wordt neergekeken. Diemensen hebben geen flauw benul hoe het er tegenwoordig aantoegaat.'

Tuininga: `Ik heb in mijn eerste jaar universiteit gedaan endaarna ben ik naar het hbo gegaan. Ik vind het voor mezelf welvervelend dat ik de universiteit niet heb kunnen afmaken. Maaranderen hebben me daar nooit op aangesproken. We praten er hier inhuis wel over als iemand het moeilijk heeft met zijn studie maarhet hele verschil hbo universiteit komt daarbij nauwelijks tersprake. Het gaat erom of een studie bij iemand past.'

`De omgang hier is veel losser dan binnen andere verenigingen,vindt Jeroen Peek, student Commerciële Economie en aanstaandbestuurslid van AEGEE. Dat is een Europese studentenvereniging metafdelingen in tweehonderd studentensteden in Europa. AEGEE is eengezelligheidsvereniging zonder ontgroeningen en zonderverplichtingen. Het grote doel van de vereniging is om de blik vande student te verruimen richting Europa. `De meeste leden doen eenuniversitaire opleiding, maar ik ben hier nog nooit gepest met mijnhbo-opleiding', vertelt Peek.

Rechtenstudente Berber Hettinga maakt het niets uit wat iemandstudeert. `Ik wist zelf altijd precies wat ik wilde studeren en hebnooit naar andere richtingen gekeken. Daarom vind ik het juist leukom op deze vereniging mensen tegen te komen die iets andersstuderen.'

Floor Huizinga, lerarenopleiding Engels: `Ik denk dat de sfeerbij AEGEE gemakkelijker is. Er is hier een mix van mensen dieallemaal geïnteresseerd zijn in andere culturen. Wij willenjuist meer van andere mensen weten in plaats van ze in een hokje testoppen.'

Hettinga: `Omdat er zoveel lid zijn, worden er hier meer grappenover rechtenstudenten gemaakt dan over hbo'ers.'

Huizinga: `Er zijn hier geen verplichtingen. Je wordt niet ineen groep gestopt. Je hoeft niet bij een bepaald clubje te horen ompopulair te zijn. Daarom is de drang tot profileren veel minder danop andere verenigingen.'

Hbo'ers zijn van harte welkom in de studentencultuurtempelParnassos. Daar bestaan getalsmatig de scheefste verhoudingen. Hetaantal hogeschoolstudenten is zo laag dat op een doordeweeksrepetitie van zangvereniging DEKOOR er in de kantine geenHvU-student te bekennen is.

Dit alles tot groot verdriet van het bestuur dat voor zijnsubsidie afhankelijk is van studentenaantallen.

Dat hbo'ers weg zouden blijven omdat ze door de universitaireculturele elite niet geaccepteerd worden, lijkt DEKOOR-lid LiekeBos erg onwaarschijnlijk. `Ik ben hier zelf als hbo-studentebegonnen en ik heb nooit het gevoel gehad dat daarop werdneergekeken', vertelt zij. Ze studeert nu Algemene SocialeWetenschappen. `Je komt hier om samen te zingen. En dan maakt hetverder niet uit wat iemand daarnaast doet. Veel leden werkentrouwens al. Er wordt natuurlijk wel over de studie gepraat, maardaar wordt nooit flauw over gedaan. Er worden hier meer grappengemaakt over het feit of tenoren wel echte mannen zijn invergelijking met de bassen.'

Jurgen Swart