'Ineens had ik een doel: d''r wilde ik stage gaan lopen'

Body: 
Utrechtse studente bij Internetbedrijf in NewYork

Stage lopen in de 'poort van Soho', op de hoek vanBroadway en Houston. Welke student droomt niet van een dergelijkstudie-uitstapje naar New York. Nicole Hendriks verwezenlijkte diedroom en liep drie maanden rond bij het Internetbedrijf PseudoPrograms. De in New York verblijvende journalist Jeroen Ansinksprak haar. "Ik ben een stuk losser over mijn toekomst gaannadenken."

Eigenlijk was het verblijf van Nicole Hendriks (26, laatstejaarsFilm & Televisiewetenschappen) in New York één grotetoevalstreffer. Ze wilde er al een tijdje naar toe, maar kon hetzich niet veroorloven. Dat veranderde toen haar vriend, die voorMoret, Ernst & Young werkt, voor een paar maanden naar New Yorkwerd uitgezonden.

Hendriks: "Dat was een kans die ik niet kon laten liggen. Ikmoest gewoon mee." Probleem was alleen dat het volstrekt nietduidelijk was wat ze daar zou moeten doen. "Ik wist wat vantelevisie, ik wist wat van websites en ik wilde iets doen op hetsnijpunt van televisie en onafhankelijke media. Ik heb heel veelrondgebeld om een interessant bedrijf te vinden. Maar het is heelmoeilijk om vanuit Nederland te weten te komen wat er preciesgebeurt in New York op het gebied van nieuwe media."

Toen las ze in het weekblad Intermediair een artikel overNederlanders in New York. Een van de geïnterviewden was EngSan Kho, die vijf jaar geleden op de bonnefooi naar New York gingen uiteindelijk terecht kwam bij Pseudo Programs, een van de eerstebedrijven ter wereld die televisieprogramma's via het Internetverzorgt. "Ineens had ik een doel: d''r wilde ik stage lopen",aldus een opgetogen Hendriks. "Ik heb Eng San opgebeld en gevraagdof ze nog mensen nodig hadden. 'Kom maar langs', zei hij toen."

Het was de eerste keer New York voor Hendriks, maar veel tijd omte wennen had ze niet. "Het moest allemaal snel, snel, snel. Ikkwam hier zonder stagevoorstel en zonder begeleider. De enigeafspraak die ik had was dat ik Pseudo zou bellen zodra ik in NewYork was."

Hendriks belde, mocht naar een uitzending komen kijken en na eenrondleiding door het gebouw en een kort gesprekje kon ze meteen devolgende dag beginnen. Ze kwam terecht bij Streetsound, een van dekanalen op de site, als produktie-assistent en manusje-van-alles.Haar stagebegeleider werd Frans Bosboom, universitair hoofddocentKunstbeleiden -management en coördinator Cultuurbeleid bij defaculteit Letteren.

"Ik heb hem vanuit New York benaderd omdat hij veel interesseheeft in nieuwe media", vertelt Hendriks. "Bij Letteren bestaat ersinds kort dan wel de specialisatie Nieuwe digitale media encultuur, maar omdat ik al bijna klaar ben met mijn studie was hette laat om daar nog vakken bij te volgen."

Kopiëren

Pseudo Programs houdt kantoor in de 'poort van Soho', op de hoekvan Broadway en Houston. Daarmee staat het bedrijf midden in wat inde volksmond Silicon Alley is gaan heten, een gebied inzuid-Manhattan waar talloze Internetbedrijfjes zijn gevestigd. Hetverschil met Silicon Valley - de grote broer in het westen van deVS - is dat het in New York meer gaat om de inhoud van de websites.Pseudo Programs verzorgt bijvoorbeeld shows over drums 'n bass,poëzie of computergames, allemaal gericht op een kleinedoelgroep die normaal niet op radio en tv wordt bediend. Tot nogtoe zijn de programma's van Pseudo het best te vergelijken met eentalkshow via het Internet, zegt Hendriks, waarbij de techniek nogniet zo ver is dat de beeldkwaliteit het kan opnemen tegen die vantelevisie. "Maar het wordt meer dan een Jerry Springer op het net.Breedband komt er binnenkort aan, waardoor de uitzendingen snelleren beter worden. Het Internet wordt een nieuw medium waarbij je,terwijl je aan het kijken bent, achtergrondinformatie kunt opzoekenen ook nog eens contact kunt maken met de programmamakers en jemedekijkers. Maar waar het precies naartoe gaat weet niemand. Datis ook het fascinerende eraan."

Wordt er vanuit de westkust, die zich vooral richt op deontwikkeling van chips en de bijhorende software, nogal eensmeewarig op New York neergekeken, toch maakt de content basedindustry een turbulente groei door. Hoewel het nog steeds nietprecies duidelijk is hoe een op inhoud gericht bedrijf uiteindelijkwinst zal maken, blijken Internetaandelen erg populair, vooral bijspeculanten. Ook Pseudo wil de volgend jaar de beurs op. Hetbedrijf is, zoals de meeste bedrijfjes in Silicon Alley, nog ergjong: pas begin 1998 maakte het de overstap naartelevisie-uitzendingen via het web. Daarvoor hield het zich vooralbezig met radio-uitzendingen.

Hendriks: "Als ik bij een wat meer corporate ingesteld bedrijfwas terechtgekomen had het best gekund dat ik de hele stage langniet meer mocht doen dan kopiëren en gegevens invoeren. Hierben ik weliswaar ook begonnen met lullige klusjes - zoals hetzoeken naar fouten op de websites, en het invullen van databases.Maar op een gegeven moment hadik het daarmee wel gehad en wilde ikiets doen waar ik wat meer bij kon nadenken. Dat was geen enkelprobleem: ik kon zo verder als produktie-assistente vanStreetsound.

"Daarbij ging het af en toe over hele basale dingen. Ik heb eenkeer gesuggereerd dat het misschien niet zo'n goed idee was om tweemensen met een licht T-shirt tegen een witte achtergrond teinterviewen. De mensen met wie ik werkte zeiden vaak dat ik dedingen zo scherp zag, omdat ik van buiten kwam en op een heelandere manier tegen de zaken aankeek."

Toch heeft Hendriks het gevoel dat zij meer van Pseudo heeftgeleerd dan Pseudo van haar. "Ik zat hier voornamelijk om me teoriënteren. Wat is het voor bedrijf, welke werkwijze houdt heterop na, waar gaat het naartoe? Meer kun je ook niet doen in driemaanden. Die tijd is te kort om een groot project op te starten. Ikdenk dat ik daarom ook zo vrij ben gelaten. Binnen Pseudo kon ikmet iedereen contact opnemen, en als ik af en toe een middag vrijwilde nemen om een ander bedrijf op te zoeken, mocht dat ook."

Underground

Alhoewel de bedrijfsstructuur bij Pseudo zo open is dat eenstagiair binnen een paar maanden uitvoerend producent zou kunnenworden, heeft Hendriks niet geprobeerd haar stage om te zetten ineen baan. "Nog afgezien van de vraag of dat visumtechnisch zoukunnen. Ik wil eerst mijn studie afmaken, zodat ik iets heb om opterug te kunnen vallen. Bovendien heb ik nog teveel verplichtingenin Nederland. Maar ik ben wel een stuk losser over mijn toekomstgaan nadenken. Voorheen dacht ik aan een baan bij de publiekeomroep, bijvoorbeeld bij de NPS. Dat kan nog steeds maar mijntoekomstperspectief is nu breder. Ergens heb ik het gevoel dat ikterug moet naar New York. Het gevoel iets te missen als ik hierniet ben is sterk."

Hendriks zal waarschijnlijk wel haar scriptie gaan schrijvenover Silicon Alley. "Ik zit nog te broeden op een goed onderwerp.Wat interessant zou kunnen zijn, is de relatie tussen interactieveprogramma's op het Internet en hun kijkers. Pseudo heeft een heeltrouw publiek op het message board, waarop kijkers kunnen chattenen commentaar kunnen geven op het programma. Dat message board iseen heel goede bron van informatie voor ontwikkelingen in de scenewaarin het publiek zich beweegt."

Een onderzoeksvraag heeft ze nog niet. "Het probleem is eenbeetje dat mijn onderzoek ook voor deze underground jongeren waardemoet hebben, want anders is de kans groot dat ze hun medewerkingweigeren. Iedereen ruikt tegenwoordig immers geld en wil van allesweten over deze jongeren,dus ik kan me voorstellen dat ze hetliefst zo underground mogelijk blijven."

Jeroen Ansink