Inspectie bezorgd om kwaliteit hoger onderwijs

Body: 
Universiteiten en hogescholen gaan zich steeds meerals elkaars concurrenten gedragen. Tot zorg van de inspectie vanhet onderwijs. Die vraagt zich in haar jaarverslag af of dekwaliteit van het onderwijs niet in het geding komt.

In de strijd om zoveel mogelijk studenten binnen te halen, zijnuniversiteiten en hogescholen zich in 1998 "in versneld tempo" gaanprofileren, schrijft de inspectie. Dat heeft geleid tot een

toename van het aantal duale routes, een combinatie van leren enwerken. Verder zijn er bijvoorbeeld meer major/minor-trajectengekomen, waarbij studenten naast hun hoofdvak een bijvakvolgen.

De inspectie is bang dat het hoger onderwijs "al te zeer gerichtraakt op de aanbodzijde van de studentenmarkt", en daarbij dekwaliteit van het onderwijs uit het oog verliest. Ze vindt dat metname de soms "vergaande bemoeienis" van bedrijven met de inhoud vanopleidingen in de gaten moet worden gehouden. Want die kan totgevolg hebben dat studenten te veel voor één specifiekefunctie worden klaargestoomd.

De invoering van leren-leren, waarbij studenten in groepjes aaneen opdracht werken, gaat de inspectie soms ook wat te snel. Vooralomdat er vaak geen goede toetsen bij zijn bedacht. Er zijn te veel"meelifters die nauwelijks of niets bijdragen aan het eindproducten toch profiteren van een gemeenschappelijk eindcijfer". Deinspectie wil meer individuele tentamens, zodat er geen studentenkunnen afstuderen die eigenlijk te weinig in hun mars hebben.

De inspectie zal dit jaar onderzoeken of opleidingen wel aan dewettelijke norm voldoen om studenten 1680 uur per jaar bezig tehouden. Zij denkt van niet. Voorgaande jaren kreeg ze al signalendat hbo- en universitaire studenten lang geen veertig uur per weekin hun studie steken. Dat is nu weer het geval. Vooral in hetwetenschappelijk onderwijs deugt er iets niet, vindt de inspectie,als het studenten niet kan bewegen om meer dan dertig uur per weekte studeren.

HOP, IdV