Internet voor studentenflats

Body: 
Het ACCU heeft de Stichting Sociale Huisvesting dezeweek laten weten wat de aanleg van een computernetwerk in de vierSSH-complexen in en rond Utrecht moet gaan kosten. De bewonershopen dat daarmee een einde komt aan de nu al maanden durendeimpasse over hun internetaansluiting.

Oorzaak van die impasse is de aarzelende houding van hetSSH-bestuur over de faciliteiten die aan bewoners moeten wordengeboden en de prijs die een aansluiting moet gaan kosten. Nabezoeken aan Delft en Amsterdam toonden de SSH-bestuurderen zichvorig jaar enthousiast over het idee om ook de vier Utrechtsecomplexen (Warande, IBB, Cambridgelaan en Tuindorp) integraal opinternet aan te sluiten. Maar inmiddels is duidelijk dat de kostenvoor bijkomende diensten, zoals het aanbieden van e-mail, hetonderhouden van een server en het in de lucht houden van eenhelpdesk duurder zullen uitvallen dan het SSH-bestuur had verwacht.Vandaar dat een definitief besluit, dat oorspronkelijk al afgelopennajaar werd verwacht, nog steeds op zich laat wachten.

Omdat de bewoners van Warande en IBB nog gebruik kunnen makenvan het experimentele net dat enkele jaren geleden als proefprojectdoor de universiteit is aangelegd, is de ontstane vertraging metname vervelend voor de bewoners van Tuindorp en van de nieuwe flatsin De Uithof. Enkele bewoners van dat laatste complex hebben hetheft inmiddels zelf in handen genomen. Zij hebben gaten in de muurgeboord en zo een intern netwerk gevormd, dat zij via een dubbeleISDN-lijn vevolgens op internet hebben aangesloten.

Woordvoerder G. Woutersvan de SSH heeft overigens goede hoop dater nu snel zaken gedaan zullen worden. Hij erkent dat de zaak langgeduurd heeft, maar verwacht dat zijn organisatie rond half maartduidelijkheid kan geven over de plannen, die naar verwachting eeninvestering van rond vijf miljoen gulden zullen vergen. Voor dehudige bewoners die voor een aansluiting kiezen en voor alle nieuwebewoners zal de aanleg van een netwerk een huurverhoging vanvijftien tot twintig gulden per maand met zich mee brengen,verwacht Wouters.

Studenten die eerder betrokken zijn geweest bij deproefprojecten op Warande en IBB hebben zich inmiddels verenigd inde stichting USN. Zij hebben de SSH aangeboden om een aantaldiensten voor haar uit te voeren, zoals eerder ook op de Warande isgebeurd. De universiteit heeft zich na haar bemoeienissen met hetWarande- en het IBB-project op het standpuntgesteld dat hetaanbieden van netwerkfaciliteiten in de toekomst een zaak is van deverhuurder. Wel neemt de universiteit de bekabeling van decomplexen tot aan de voordeur voor haar rekening.

EH

Zie ook de rubriek Redactioneel