Inzet CAO-onderhandelingen

in de gezamenlijke nota's staan een pakket vanvoorstellen, waarvan de belangrijkste hieronder op een rij wordengezet.

Loon en loonkosten

De bonden hebben een looneis neergelegd van 4,25 procent,waarvan minimaal 3,5 procent voor een generieke salarisverhogingper 1 januari 1999.

Omdat er nog steeds geen duidelijkheid is over dedecentralisatie van deze primaire arbeidsvoorwaarden en dus ook nogniet duidelijk is wat de arbeidsvoorwaardenruimte is die deuniversiteiten van de minister zullen krijgen, hebben deuniversiteiten nog geen geen tegenbod kunnen doen.

Aanstellings- en ontslagbeleid

De inzet van de universiteiten is om op (korte) termijn over testappen naar het private (civiele) arbeidsovereenkomstenrecht. Ditrecht kenmerkt zich door zeer beperkte regelgeving. Aanstelling enontslag zijn niet gebonden aan bepaalde gronden, maar ten alletijde op goede gronden mogelijk.

Gezien de aard van het wetenschappelijk bedrijf willen deuniversiteiten de mogelijkheden en de duur van de tijdelijkeaanstellingen zodanig regelen dat deze geen obstakel meer vormenvoor een goede en soepele bedrijfsvoering. De inzet is een algemeen(wetenschappelijk en ondersteunend personeel) geldend maximum voorde duur van tijdelijke contracten van zes jaar.

Ook willen de universiteiten af van specifieke ontslaggronden.Ontslag moet op elke redelijke grond mogelijk zijn. Wel zal dezegrond vooraf door een onafhankelijke instantie getoetst worden.

Deze toets vooraf wordt ook door de bonden nagestreefd.Daarnaast willen de bonden mede gelet op de inhoud van de WetFlexibiliteit en Zekerheid komen tot een fundamentele aanpassingvan het aanstellings-en ontslagbeleid. Er moeten betere afsprakenkomen over tijdelijke aanstellingen en sneller (recht op) een vasteaanstelling.

Reorganisaties

De in de huidige CAO vastgelegde afspraken overreorganisaties (reorganisatieontslag kan alleen in het kader vaneen reorganisatie, waarbij er een werkgelegenheidsgarantie van 20maanden bestaat) hebben beperkend gewerkt op de bedrijfsvoering. Deuniversiteiten willen hierover nieuwe afspraken maken die zijngebaseerd op de principes in hetarbeidsovereenkomstenrecht.

De bonden zetten bij reorganisaties in op eenherplaatsingsonderzoek van 30 maanden waarbij gedurende de eerste20 maanden na vaststelling van het plaatsingsplan geen ontslag kanplaatsvinden.

Overige onderwerpen

Ook voor de overige onderwerpen, zoals een gedragscode, deregeling bijzonder verlof, het intellectuele eigendom,vakbondsfaciliteiten en mobiliteit is de inzet van deuniversiteiten gericht op vermindering van de regelgeving envergroting van de ruimte voor lokale invulling.

De bonden pleiten voor meer regels en procedures om de belangenvan de werknemers veilig te stellen.