`Je merkt er niks van'

Body: 
Academici en hbo'ers in één huisJe hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel tezijn, luidt het gezegde. Zo is dat, vinden bewoners vanstudentenhuizen, waar hbo'ers en academici gebroederlijksamenwonen. Maakt echt niet uit. Maar: `Bij discussies in huis moetje soms afhaken, omdat je sommige dingen niet hebtgeleerd.'

Met een weerzin tegen universitaire studenten heeft het niks temaken. Verre van dat, want die zijn best welkom in de UMTC-huizen,weet een bestuurslid van de studentenvereniging van de hogeschool.Maar ja, dan moeten ze wel eerst lid worden, `want een huis met eenniet-lid als bewoner is geen verenigingshuis meer.' Enuniversitaire leden heeft het corps van de hogeschool nog nietweten te strikken. `Al willen we dat wel.'

Een huis met een niet-lid geen verenigingshuis? `Volgens mij isdat niet helemaal waar', zegt Martijn van der Wateren, studentTechnische Bedrijfskunde en bewoner van De Mat, het oudste van alleUMTC-huizen. `Zolang de helft of tweederde van de bewoners maar lidis, geloof ik. We hebben in elk geval wel ooit eenuniversiteitsstudent die geen lid was van het UMTC in huisgehad.'

En daar merkte je niks van, aldus Van der Wateren die momenteelDe Mat deelt met drie andere hbo'ers, ook lid van de vereniging.`Qua status maakt het niet uit of je aan de universiteit of dehogeschool studeert. Het gaat om student zijn en vriendschap.'Natuurlijk waren er wel verschillen, maar die hadden weinig temaken met het universiteitsstudent zijn, maar des te meer met depersoon zelf, denkt hij. Andere interesses, anderestudievereniging, dat werk. Hoewel, de hbo'ers waren wel vakerthuis. `Misschien omdat wij ons rooster zelf invulden. We waren ook`s middags al vaak klaar en dan zat hij nog in deuniversiteitsbibliotheek. Maar dat kan ook zijn omdat hij bezig wasmet afstuderen.'

Nee, als het gaat om verschillen tussen de bewoners van zijnhuis gaat dat meer op voor studerenden en inmiddels afgestudeerden.`Tussen studenten en werkenden zie je wel heel duidelijkverschillen. Als student heb je toch een ander ritme, kom je `savonds later thuis. Als jeal werkt, gaat dat niet meer. Dat botstsoms, daar merk je de verschillen wel.'

Wanneer deed nou de eerste hbo'er zijn intrede in het huis?Jaartallen en namen vliegen over de tafel in de woonkamer van hetcorpshuis aan de Oude Kerkstraat 33. Eind jaren tachtig moet hetgeweest zijn, luidt de conclusie. `Heeft het toch nog bijnavijftien jaar geduurd', merkt iemand op. Sinds 1974 mogenhbo-studenten namelijk lid worden van het Utrechts Studenten Corpsen dus ook in de verenigingshuizen wonen.

Sindsdien zijn de hbo'ers zonder problemen in het huisgeaccepteerd en ingeburgerd, is de unanieme mening. `Je bentabsoluut niet het lulletje in huis', meent Werner Vervaet, studentCommerciële Economie aan de Utrechtse heao. Samen met MaaneSijsma, student Maritiem officier aan de Hogeschool van Amsterdam,moet hij het zien te rooien te midden van negen universitairen dieRechten, Geschiedenis, Farmacie of Biologie doen.

En dat is gewoon leuk, meent Vervaet, nippend aan een glashalfvolle melk. `Zo steek je als hbo'er nog wat op van anderestudies of hoe het reilt en zeilt op de universiteit. Het is ookgoed voor je algemene kennis. Universiteitsstudenten hebben met hunvwo-achtergrond vaak een bredere basis dan havisten. Dat merk ikwel eens bij discussies in huis, dan moet je afhaken omdat jesommige dingen niet geleerd hebt.'

Verschillen zijn er wel en toch ook weer niet. Hbo'ers zittenbijvoorbeeld vaker de hele dag op school. `Maar dat geldt ook vooruniversitaire studies, daar heb je ook verschillen. Bij Farmacie ofBiologie heb je ook vaak de hele dag les, terwijl je bij Rechten ofGeschiedenis tien uur college in de week hebt', meent Sijsma. Enhbo'ers zijn doorgaans wat praktischer ingesteld, pakken iets aanzonder eerst urenlang te gaan zitten analyseren. `Maar dat hangtook van de persoon af', weet iemand.

Net als grapjes. Natuurlijk worden de hbo-studenten wel eensgedold met hun opleiding. `Maar dat is gewoon scherts', meentstudent Geschiedenis Arne Tulner. De studiekeuze van deuniversiteitsstudenten wordt bovendien net zo goed wel eens op dehak genomen. `Dat gaat over en weer. Rechten ga je toch ook alleenmaar studeren omdat je niet weet wat je wilt, toch?'

Rechtenstudent Robert Hartog vindt het, net als zijnhuisgenoten, alleen maar prima, zo'n mix van hbo'ers enuniversiteitsstudenten. `We letten er ook op bij het hospiteren.Niet eens zozeer op hbo of universiteit, maar op verschillendestudierichtingen. Zo hadden we eerst geenbioloog, nu wel. Het komtde diversiteit in het huis alleen maar ten goede. Daar hechten weaan.'

Pesten doen ze de vier hbo-studenten in huis wel eens, over devele lessen en het schoolse karakter. Maar andersom grappen dehbo'ers er weer over dat de universiteitsstudenten al gaan klagenals ze een paar uur meer college in de week moeten volgen, vertelteen rechtenstudente in de lift van het studentencomplex aan de VanLieflandlaan.

Voor de rest vindt ze het eigenlijk maar `raar', de vraag of erverschillen zijn tussen hogeschool- en universiteitsstudenten.`Alsof het uitmaakt waar iemand studeert. Ik heb meer problemen meteen huisgenoot die ook aan de universiteit studeert, maar zichnooit laat zien en nooit gezellig meedoet. Als je het goed kanvinden met iemand, maakt het ook niet uit wat die studeert. Daardenk ik normaal niet eens aan.'

Nicolai Schewe