Jiskefet

Body: 
Uitgerekend nu een evaluatie van het bursalenstelsel door decommissie Brümmer op korte termijn te verwachten is, lijkt dediscussie over de arbeidsvoorwaarden van dezestudent-personeelsleden - en over hun collegae promovendi, de aio'sen oio's - een hoogtepunt te bereiken. Niet alleen de e-mail actievan U-blad columnist Ton van Rietbergen bracht menig universitairgemoed in beweging - ruim zeventig Ja's werden ter redactie alsantwoord ontvangen op de vraag of de promovendus 'meer en beter'verdient. Te zelfder tijd bereikte de redactie een Jiskefet-achtigecorrespondentie, gevoerd tussen een bursaal en het college vanbestuur over de 'indexering' van de promotiebeurs over het jaar1996.

Volgens de 'beschikking promotie-stipendium' van het college vanbestuur moet per 1 januari van elk jaar de beurs 'geïndexeerd'worden. In een opinie-bijdrage van juni dit jaar in het U-blad vande hand van collegelid mw L. van Vucht Tijssen beklemtoonde dezenog eens dat bursalen met een stipendium van 3000 gulden bruto -"een bedrag dat bovendien 'geïndexeerd' is" - niet te klagenhebben. Over 1997 heeft die indexering plaatsgehad - en dat scheeltweer een paar tientjes inkomen per maand. Over 1996 echterniet.

- Waarom eigenlijk niet, wilde de bursaal van het collegeweten? In oktober kreeg hij antwoord op zijn brief uitjuni.

"Omdat", licht een ambtenaar van de universiteit toe, "er in1996 vrijwel geen bursalen zijn aangesteld."

- Maar aan diegene die wél zijn aangesteld, is datenkele tientje salarisverhoging over 1996 toch beloofd?

"We hebben het over 78 gulden; waar praten we eigenlijkover?"

- Als dat zo'n gering bedrag is, voor zo'n kleine groep...inderdaad: waar praten we over? Waarom niet gewoon uitgekeerd?Einde discussie.

"Zo kun je het óók zien. Maar de beurs is al vrijhoog. Met 3000 gulden veruit het hoogste bedrag van Nederland. Datbedrag is tamelijk arbitrair samengesteld, zonder goed inzicht inde kosten van het levensonderhoud van die bursalen."

- Maar dat is toch geen reden om níet te indexeren alsdat wél beloofd is?

"Dat hebben we wel aanbevolen aan de faculteiten, en d't zijn deuitvoerende instanties. Maar waar het eigenlijk om gaat is niet diepaar tientjes; het échte issue is dat het hele bursalenstelselnu geëvalueerd wordt..."

Begrijpelijk dat sommige bursalen genoeg hebben van de manierwaaropze behandeld worden. De Amsterdamse promovendi hebbeninmiddels besloten om collectief open sollicitaties de deur uit tedoen voor een positie elders, met meer arbeidsvoorwaardelijkezekerheid. Sommige Utrechtse beurspromovendi hebben zich bij dieactie aangesloten. Als de rapportage van de commissie Brümmerniet gauw komt, is het mosterd na de maaltijd.

AH