José van Dijk: 'Er wordt heel paniekerig gereageerd'

Body: 
José van Dijk, docent algemene enorthopedagogiek, stapte vrijdag op als lid van de faculteitsraadSociale Wetenschappen.

"Wat ik de decaan vooral kwalijk neem, is dat er in mei eenconvenant voor vijf jaar is gesloten over een nieuwe inrichting vande opleiding, en dat dat na nog geen half jaar al waardeloos blijktte zijn. Ook inhoudelijk vind ik het jammer dat de gammapropedeuseverdwijnt, maar het feit dat Rispens een afspraak zo gemakkelijknaast zich neerlegt zonder er zelfs maar met de betrokkenen over tepraten, weegt voor mij zwaarder.

Natuurlijk vind ik niet dat een convenant een bestuur verplichttot vijf jaar werkeloos toekijken. Je mag de discussie best eerderstarten, als je dat althans op een nette manier doet. Maar hetlijkt me wel logisch dat je een nieuwe studieopzet, waarin deinbreng van de afzonderlijke disciplines overigens al groter zouworden dan op dit moment, in ieder geval een paar jaar de tijdgeeft om zich te bewijzen.

Inhoudelijk verbaast het mij vooral dat er zo paniekerig wordtgereageerd op een paar slechte resultaten in enquêtes. Zoslecht zijn de meeste opleidingen binnen Sociale Wetenschappen echtniet. Wat mij nog meer verbaast is dat de oorzaak voor de problemenzo eenzijdig bij het interdisciplinaire karakter van degammapropedeuse wordt gelegd. Als er al problemen zijn, dan zittendie eerder in de disciplinaire vervolgopleidingen. De laatste paarjaar loopt de propedeuse juist heel goed. Dat die nu op de hellingwordt gezet, is dus inhoudelijk jammer, maar ik ben ook bang dat dehuidige organisatie van de propedeuse hierdoor ernstig zal wordenondermijnd.

Ik ben opgestapt als raadslid omdat ik er weinig voor voel omals democratische franje te dienen voor het beleid van dit bestuur.Ja, oké, ik weet wel dat Rispens zegt dat alles nog open ligten dat de raad het laatste woord heeft, maar het is toch ondenkbaardat dit plan nog wordt teruggedraaid en dat opleidingen geengebruik zullen maken van de mogelijkheid om eigen propedeuses op tezetten? Door met de opleidingsbesturen te gaan praten heeft hij dedeur opengezet voor de terugkeer van disciplinaire propedeuses.Denk maar niet dat je de disciplines nu nog terug krijgt in hunhok."

EH