Kamer akkoord met nieuwe toelatingsregels

De Tweede Kamer ging vorige week akkoord met een wetsvoorstelvan minister Hermans over nieuwe toelatingsregels. Daardoor wordtiedereen die bij zijn middelbare-schoolexamen een acht of hogerhaalt al met ingang van dit jaar direct toegelaten. Vanaf 2000mogen universiteiten en hogescholen daarnaast een deel van hunstudenten zelf selecteren. Als derde methode van toelating blijftde gewogen loting bestaan.

Het aantal plaatsen dat de instellingen mogen vergeven, werd -opverzoek van D66, VVD en CDA - verhoogd van dertig naar vijftigprocent. In de praktijk zal dat echter niet gehaald worden. Dehelft van de plaatsen moet namelijk via gewogen loting toegewezenworden, en ongeveer twintig procent gaat naar aspirantstudenten methoge cijfers. Alleen als niemand een acht of hoger haalt, blijft ervijftig procent 'vrij' te verdelen over.

De eigen rol van universiteiten en hogescholen bij het verdelenvan plaatsen is een experiment. Dat gaat drie jaar duren. De achtgeneeskundefaculteiten hebben al laten weten dat ze voorlopigslechts tien procent van de beschikbare plaatsen zelf willenverdelen. Alleen de diergeneeskundefaculteit in Utrecht wil datdeel vergroten tot veertig

procent.

De HBO-Raad tekende vlak voor het Kamerdebat nog protest aantegen het wetsvoorstel. Volgens de Raad is het niet uit te voerenomdat er te weinig tijd zit tussen het bekend worden van deexamencijfers en de start van het nieuwe studiejaar. Daardoor zouhet zelfs kunnen voorkomen dat er plaatsen onbezet blijven.Minister Hermans en de Kamer zien dat gevaar echter niet.

HOP, HO