Kamer en minister botsen over aanvullende beurs

Body: 
De regels over de aanvullende beurs worden nietversoepeld. Minister Hermans weigert een besluit daarover van deTweede Kamer uit te voeren. Maar de Kamer laat het er niet bijzitten. GroenLinks heeft inmiddels een spoeddebataangevraagd.

Studenten houden hun aanvullende beurs, ook als ze niet genoegstudiepunten halen. Dat besloot de Tweede Kamer twee weken geledenop voorstel van GroenLinks. Onder de bestaande regels mogen alleeneerstejaars ongeacht hun studieprestaties de aanvullende beurshouden.

Een meerderheid in de Kamer vindt die regels niet rechtvaardig.Studenten met arme ouders worden zo zwaarder gestraft voor traagstuderen dan kinderen van rijkere ouders. Die hebben immers geenaanvullende beurs en betalen dus alleen de basisbeurs terug.

Maar afschaffen van die regels is te duur, zei Hermans tweeweken geleden al. Dat weerwoord zet hij nu kracht bij met eenbedrag: 950 miljoen gulden in de loop van de komende zeven jaar.Dat geld heeft hij niet, schrijft hij, en daarom weigert hij hetbesluit uit te voeren.

De fracties die het besluit van twee weken geleden steunden(GroenLinks, CDA, SP èn regeringspartij PvdA), willen nog vangeen wijken weten. PvdA'er Rehwinkel noemt Hermans' brief"onzorgvuldig". Juist vanwege de kosten oordeelde de Kamer teelfder ure uit dat het besluit "stapsgewijs" mocht wordenuitgevoerd. "Maar op die toevoeging gaat Hermans in het geheel nietin."

HOP, HO