Kamer wil meer geld voor wetenschappelijk onderzoek

Body: 
De Tweede Kamer wil dat minister Hermans op zoek gaatnaar extra geld voor wetenschappelijk onderzoek. Die wil dat bestdoen. Maar, zei hij meteen, voorlopig is dat geld er gewoonniet.

Hermans wil 75 miljoen gulden besteden aan een zogeheten'vernieuwingsimpuls' voor wetenschappelijk onderzoek. Niet langerworden er miljoenen besteed aan erkend toponderzoek, zoals onderoud-minister Ritzen. In plaats daarvan moet vernieuwend, 'dwars'onderzoek van 'nog niet gevestigde onderzoekers' steun krijgen.

Maar het leeuwendeel van het geld voor deze vernieuwing komt vande universiteiten en onderzoeksorganisatie NWO. Zelf trekt deminister slechts tien miljoen extra uit, en dat bedrag komt pas inhet jaar 2003 beschikbaar.

Dat is te weinig en te laat, vindt vrijwel de gehele TweedeKamer. Die vroeg Hermans er in elk geval voor te zorgen dat hetbedrag van tien miljoen eerder vrij komt. Daarnaast kreeg deminister de opdracht in het kabinet te gaan onderhandelen over eenverdubbeling van het totale vernieuwingsbudget tot 150 miljoengulden.

Maar volgens Hermans is er nu geen geld en heeft nieuw overlegin het kabinet daarom geen zin. Als het kabinet extra geld tebesteden heeft, "sta ik vooraan in de rij", zei Hermans wel. En danheeft wetenschappelijk onderzoek "hoge prioriteit".

HOP, HO