Kamernood onverminderd groot

Body: 
De introductie 1998 - onder de titel 'Fata Morgana' - iszonder problemen verlopen. Nieuwe eerstejaars hebben weer op allefronten geprobeerd een plekje te veroveren in de stad.Studentenvereniging zijn tevreden over de nieuwe aanwas. Opkamergebied blijft het tobben.

"De introductie is wonderbaarlijk goed verlopen", aldus ElianeCroiset van Uchelen van de Introductiecommissie. "Geen catastrofes,hooguit kleine probleempjes." Zo moesten er duizenden broodjesomgepakt worden omdat ze verkeerd werden aangeleverd. "Veel werk,maar de eerstejaars hebben er niets van gemerkt."

Naar schatting zijn er zo'n 2200 eerstejaars van zoweluniversiteit als hogeschool op de introductie afgekomen. Voor deuniversiteit betekent dat nog geen tien procent van de circa 21.000nieuwkomers, maar een dergelijk percentage is normaal. Nieuw ditjaar was dat er maar één Uithofdag was gepland. "Datbeviel goed", aldus Croiset, "na één dag heb je het welgezien, en nu was het tenminste gezellig druk op de Uithof."

Het aantal aanmeldingen voor studentenverenigingen is over dehele linie gelijk gebleven aan dat van vorig jaar. UVSV kon weerzo'n 210 nieuwelingen noteren. Bij Veritas moest er opnieuw gelootworden om de vierhonderd beschikbare plaatsen. De loting wordttevens ingezet om de man/vrouw verhouding binnen de vereniging tebewaken. Dit jaar is die verhouding bij de aankomende ledenvastgesteld op 40/60. Alle mannen zijn geplaatst, onder de vrouwenmoest geloot worden.

Het huisvestingsprobleem is dit jaar onverminderd groot. Bij deUtrechtse Stichting Jongerenhuisvesting bedraagt de wachttijd vooreen kamer van drie bij vier bijna één jaar. "Gelukkigzijn veel aankomende studenten zo verstandig om zich al maanden,soms zelfs een jaar, van tevoren in te schrijven", vertelt G.Wouters van de SSH. "De oplevering van het nieuwestudentencomplex-Cambridge op de Uithof heeft de wachttijden weliets verkort", aldus Wouters.

Tijdens de introductie kon tenminste één zoekende innood meteen gelukkig gemaakt worden. SSH en SJHU(Jongerenhuisvesting) verlootten één kamer. De winnaarwas dubbel blij omdat hij helemaal uit Heerlen afkomstig was.

Ook voor buitenlandse studenten is de kamernood hoog. Vooralomdat hun aantal sterk is gestegen. Veel studenten zullen moetenuitwijken naar een goedkoop hotel of de jeugdherberg, vreest JeroenTorenbeek vanBureau Buitenland. "Dit jaar gaan we voor het eerstook studieplaatsen inrichten in hotels om een beetje aan de wensenvan de studenten tegemoet te komen. Maar het zou veel beter zijnals we nog kamers konden vinden die tijdelijk gehuurd kunnenworden. Er zijn er nog zeker honderd nodig. "

AvD