For English translation, please scroll down   

Kandidaatstelling 2022: Universiteitsraad en faculteitsraden  

Van 16 tot en met 18 mei 2022 vinden de verkiezingen voor de universiteitsraad plaats. Om verkiezingen te kunnen houden, zijn uiteraard kandidaten nodig. Het College van Bestuur vindt medezeggenschap belangrijk en hoopt dat gemotiveerde studenten zich kandidaat stellen om in de raad mee te praten over universiteitsbrede zaken die richting geven aan onze strategie. Stel jij je kandidaat? 
 
Wat houdt het in? 
Voor studenten is het lidmaatschap van de studentgeleding van de universiteitsraad een betaalde functie. Deze kun je een jaar lang als bestuursfunctie vervullen voor vier dagen in de week. Als studentengeleding vertegenwoordig je de belangen van de studenten. Dat houdt onder meer in dat je als raad het College van Bestuur van de universiteit (on)gevraagd adviseert. Op een aantal belangrijke besluiten heeft de universiteitsraad instemmingsrecht, zoals de begroting. 
 
Wie kan zich kandidaat stellen? 
Alle studenten aan de Universiteit Utrecht kunnen zich kandidaat stellen. 
 
Hoeveel zetels te verdelen? 
De studentengeleding van de universiteitsraad heeft twaalf zetels te verdelen. 
 
Hoe stel je je kandidaat? 
Je kunt je tot 14 april kandidaat stellen door je aan te sluiten bij een van de bestaande lijsten of door zelf een lijst op te richten. De ingevulde en ondertekende kandidaatstellingsformulieren (inclusief instemmingsverklaringen) moeten uiterlijk donderdag 14 april 2022 om 17.00 uur ingediend zijn bij het Centraal Stembureau (CSb). Lees tijdig de informatie over de procedure op de verkiezingspagina of neem contact op met de secretaris van het CSb, Anne Marie Partridge

 
Faculteitsraden 
Ook de faculteitsraden zoeken nieuwe leden. De kiescommissie van je eigen faculteit kan je hierover meer informatie geven. 
 
Meer informatie? 
Heb je vragen over de verkiezingen van de universiteitsraad? Of wil je meer weten over de procedure rond de kandidaatstelling? Kijk dan eerst in het Kiesreglement U-raad en op de pagina verkiezingen. Vind je daar geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met Anne Marie Partridge
 

 

Put yourself forward as a University or Faculty Council candidate 2022-2023 

                   
The elections for the University Council will take place from 16-18 May, 2022. In order to hold proper elections, we need candidates! The Executive Board invites motivated students to put themselves forward as a candidate to join in the discussions on university-wide issues that form the focus of our strategy. What about you? 
 
What does the University Council do? 
For students, this is a paid administrative position for a year. Students will be a member of the student section of the University Council and will work as a council member for four days a week. The student section has the opportunity to protect the students’ interests and to advise the Executive Board upon their request and on the council’s own initiative (alone or together with the staff section). For some important decisions, the University Council even has a right of consent, for example regarding the university’s budget. 
 
Who can become a member? 
Any Utrecht University student can become a member of the University Council. 
 
How many seats are available? 
The student section of the University Council comprises twelve seats. 
 
How to put yourself forward as candidate? 
You can either join an existing list of candidates or start your own list. Make sure that the properly signed forms are submitted with the Central Electoral Committee no later than Thursday, 14 April, 17.00 hours! For further information about the procedures please check the elections page or contact the secretary to the committee, Anne Marie Partridge
 
Faculty Councils 
There is also a demand for Faculty Council members. The electoral committee of your faculty can provide more information. 
 
More information? 
Do you have further questions about the University Council elections? Or do you want to know more about the candidacy procedure? Check the University Council Elections Regulations and the elections page, or contact Anne Marie Partridge