For English translation, please scroll down

 

Kandidaatstelling Universiteitsraad 2020 

Van 20 tot en met 22 april 2020 vinden de verkiezingen voor de studentenzetels in de universiteitsraad plaats.

Om verkiezingen te kunnen houden, zijn uiteraard kandidaten nodig. Het College van Bestuur vindt medezeggenschap belangrijk en hoopt dat gemotiveerde studenten (en medewerkers in geval van vacatures) zich kandidaat stellen om in de raad mee te praten over universiteitsbrede zaken die richting geven aan onze strategie. Stel jij je kandidaat?

Wat houdt het in?
Voor studenten is het lidmaatschap van de studentgeleding van de universiteitsraad een betaalde functie. Deze functie vervul je een jaar lang als bestuursfunctie voor vier dagen in de week. Als studentengeleding vertegenwoordig je de belangen van de studenten. Dat houdt onder andere in dat je College van Bestuur van de universiteit (on)gevraagd adviseert. Op een aantal belangrijke besluiten heeft de universiteitsraad zelfs instemmingsrecht, zoals de begroting.

Als medewerker krijgt je organisatieonderdeel een compensatie voor jouw werk als raadslid. Dit zorgt ervoor dat je hier één dag per week aan kunt besteden.

Wie kunnen zich kandidaat stellen?
Alle studenten aan de Universiteit Utrecht kunnen zich kandidaat stellen. Daarnaast kunnen de medewerkers van Bètawetenschappen, Geesteswetenschappen, Geowetenschappen en de UBD zich kandidaat stellen voor de vacatures in hun raad.

Hoeveel zetels te verdelen?
De studentengeleding van de universiteitsraad heeft twaalf zetels te verdelen.


Hoe stel je je kandidaat?
Je kunt je tot en met 26 maart kandidaat stellen door je aan te sluiten bij een van de bestaande lijsten of door zelf een lijst op te richten. De ingevulde en ondertekende kandidaatstellingsformulieren (inclusief instemmingsverklaringen) moeten uiterlijk donderdag 26 maart 2020 om 17.00 uur door de lijsten verstuurd zijn aan Anne Marie Partridge.

 

Faculteitsraden
Ook de 
faculteitsraden zoeken nieuwe leden. De kiescommissie van je eigen faculteit kan je hierover meer informatie geven.

Meer informatie?
Heb je vragen over de verkiezingen van de universiteitsraad? Of wil je meer weten over de procedure rond de kandidaatstelling? Kijk dan eerst in het Kiesreglement U-raad en op de pagina verkiezingen. Vind je daar geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met Anne Marie Partridge.

 

 

 

In English: Put yourself forward as a University Council candidate 2020-2021          
                  
The elections for the University Council will take place from 20-22 April, 2020. In order to hold proper elections, we will need candidates! The Executive Board invites motivated students to put themselves forward as a candidate to join in the discussions on university-wide issues that form the focus of our strategy. What about you?

What does the University Council do?
Students get reimbursed for their membership of the University Council. This is a position you can fill for a year. You will become part of the student body of the Council and work four days a week. You will be able to advise the Executive Board upon their request and on the Council’s own initiative. For some important decisions, the University Council even has a right of consent.

Who can become a member?
Any Utrecht University student can become a member of the University Council.

How many seats are available?
The student section of the University Council comprises twelve seats.


How to put yourself forward as candidate?
You can either join an existing list of candidates or start your own list. For further information about starting your own list, please contact Anne Marie Partridge, Secretary to the Central Electoral Office. Make sure that the properly signed forms are submitted to her no later than 26 March, 17.00 hours!

Other councils
There is also a demand for council members at the
faculty levels. The electoral committee of your faculty can give more information.
 

More information?
Do you have further questions about the University Council elections? Or do you want to know more about the candidacy procedure? Check the University Council Elections Regulations and the Elections page, or contact Anne Marie Partridge.