Kardux benoemd tot derde collegelid na bijschaving profiel

Body: 
Tot veler verrassing werd vlak voor de Kerstvakantiebekend dat de Raad van Toezicht universiteitssecretaris drs. WillemKardux benoemd had tot derde lid van het college van bestuur.Voorzitter van de Raad, drs. J. van Dijk, erkent dat de RvTaanvankelijk te zeer op zoek is geweest naar een schaap met zespoten en gaande de sollicitatieprocedure het profiel van hetbeoogde collegelid heeft moeten bijstellen.

"Als er een kandidaat was geweest met dezelfde kwaliteiten alsKardux, maar met een meer bedrijfseconomische achtergrond, dan zoudie wat ons betreft de voorkeur hebben gekregen." VoorzitterJacques van Dijk van de RvT windt er geen doekjes om. Hij isweliswaar uiterst tevreden met de benoeming van het nieuwe derdecollegelid, maar geeft volmondig toe dat deze niet volledig past inhet oorspronkelijke profiel.

"De Raad van Toezicht en het college van bestuur waren het ervorig jaar over eens dat de financieel-economische expertise in deuniversiteitstop versterkt moet worden. In de Raad van Bestuur vanelke organisatie zit tegenwoordig een Chief Financial Officer(CFO), die de bedrijfsmatige kant van de zaak bewaakt. Zo iemandhadden wij hier ook graag aangesteld. We hebben een tijdlanggezocht naar zo'n schaap met zes poten, maar uiteindelijk hebben wemoeten constateren dat een schaap met vijf poten het maximaalhaalbare was. Vandaar dat wij nu gekozen hebben voor de constructiewaarbij het college ondersteund wordt door eenfinancieel-economisch specialist. Als het aan mij had gelegen wasdat het vierde collegelid geworden, maar gaande de procedure werdmij duidelijk dat de wet maar drie collegeleden toestaat."

Wim Kardux (55) volgt dr. Lieteke van Vucht Tijssen op die eindvorig jaar, na een collegelidmaatschap van acht jaar, afscheid nam.Binnen het college wordt hij belast met de ondersteunende dienstenvan de universiteit, het personeelsbeleid, ICT en de organisatievan de universiteit. Met dit laatste wordt vooral bedoeld hetstreven om de universiteit meer te gaan organiseren langs de lijnenvan onderwijs- en onderzoeksinstituten en minder langs die van defaculteiten. Van rector Voorma neemt hij de portefeuillefinanci├źn over.

Wim Kardux studeerde natuurkunde in Utrecht - tijdens welkeperiode hij lid was van de Senaat van Unitas. Vervolgens werkte hijenige tijd als wetenschappelijk medewerker bij de Stichting voorFundamenteel Onderzoek der Materie, maar 'bestuur en beleid' blekenhem toch meer te trekken, wat zich onder meer uitte in eengemeenteraad-lidmaatschapvoor de PvdA in zijn woonplaats Vianen.Sinds 1974 is hij werkzaam aan de Universiteit Utrecht,aanvankelijk als beleidsmedewerker Onderwijs en Onderzoek en sinds1993 als secretaris van de universiteit.

Volgens voorzitter Van Dijk waren er onder de ruim vijftigsollicitanten veel vrouwen, van wie enkelen tot in de laatste fasetot de serieuze kanshebbers hebben behoord. Maar uiteindelijk gafde kwaliteit van Kardux de doorslag. "Kardux heedt kennis van zakenen kan daardoor zorgen voor continuïteit in het bestuur." Hijis voor een termijn van vier jaar benoemd, maar Van Dijk stelt metnadruk dat het de bedoeling is dat de voormalige secretaris daarnazeker nog een periode collegelid zal blijven.

AH, EH