'Katten worden onderbelicht tijdens de studie'

In Nederland neemt het aantal katten alleen maar toe. Op ditmoment bezitten volgens een NIPO-onderzoek150 duizend huishoudenseen kat. Voor de toenemende hoeveelheid katten in Nederland zijneen aantal oorzaken aan te wijzen. Michiel Kraijer, drijvendekracht achter het symposium: "Katten zijn gemakkelijke huisdieren;je hoeft een kat niet uit te laten, hij houdt zichzelf bezig en jehoeft geen belasting voor 'm te betalen." Ook de teruglopendepopulariteit van de hond, door bijtincidenten enhondenpoep-overlast, zou een reden kunnen zijn.

Michiel Kraijer, Robert Favier en Martine Bieleveld vinden datde kat onderbelicht wordt tijdens de studie. "Als je in de dictatenkijkt van 'Gezelschapsdieren'; die gaan voornamelijk over de hond",vertelt Michiel. De student zou meer over katten willen lezen.Alledrie de organisatoren denken dat katten een gat in de marktzijn, reden om er een symposium aan te wijden. Uit wetenschappelijkonderzoek komt er weinig bij de practici terecht, vindt hetdrietal. "Er is in dit land nog nooit een symposium alleen aan dekat gewijdt."

Moet er dan een afstudeerrichting kattengeneeskunde komen? "Alsdie mogelijkheid er was geweest dan had ik die richting zekergekozen", meent Kraijer.

Internationaal is er een tendens om meer diersoorgericht te gaanwerken. In Groot-Brittanniƫ en in Amerika zijn er alleerstoelen kattengeneeskunde. Prof. dr. M. Horzinek, docent aan defaculteit Diergeneeskunde, meent dat een leerstoelkattengeneeskunde Utrecht niet zou misstaan. "Utrecht heeftwereldwijd een naam in de diergeneeskunde. Het zou in de lijnliggen om dit ook op kattengebied door te zetten." Onderwijsbetekent ook meer onderzoek naar katten en daar is de hoogleraareen voorstander van.

JvdG