Katten zijn goddelijk en duivels

Body: 
Het is een mysterie waar of hoe het proces van de domesticatievan de kat is begonnen. Er bestaan ongeveer 26 soorten wildekatten. Onder zo├Âlogen is er discussie over de vraag welke katde voorouder is van onze huidige huiskat. De Afrikaanse wilde kat(Felis Lybica) lijkt er qua chromosoomgetal en herseninhoud hetmeeste op. Ook het gedrag vertoont overeenkomsten: de Afrikaansekat heeft grote affiniteit met mensen.

De vroegste vermelding van een relatie tussen mens en katdateert van ongeveer 2600 vChr. in het antieke Egypte. De eersteafbeeldingen van katten in Egyptische graftomben dateren van rond2000 vChr., maar die hebben betrekking op de wilde kat; de FelisChalis. De eerste afbeelding van een huiskat komt voor in eenschildering uit de graftombe van May, 1450 vChr. Hierop wordt eenkat afgebeeld die is vastgebonden aan een stoelpoot. Lateremuurschilderingen zoals uit de graftomben in Deir el Medina uit1275 bevatten een kat temidden van een gezin. Waarom de kat bijmensen is gaan wonen is onduidelijk. Vermoedelijk is de verbintenisvoortgekomen uit de noodzaak om de grote graanschuren in Egyptetegen knaagdieren te beschermen.

De kat werd in het oude Egypte beschouwd als een goddelijk dier.De tempel Bastet bij Bubastis in de Nijldelta was het centrum vande kataanbidding. Het lijk van het dier werd met dezelfde eerbiedbehandeld als dat van de mens. Het lichaam werd naar Bubastisgebracht, gebalsemd en in gewijde grafkamers bijgezet, terwijl deeigenaren hun wenkbrauwen afscheerden als teken van rouw.

De kat vond wellicht zijn weg naar Europa door rondtrekkendekooplui en militairen. Tegen de tijd van de Romeinse invasiesbereikte de kat Engeland. Tot de middeleeuwen werden er aan hetdier nog magische krachten toegekend, veel verhalen uit deze tijdgaan over katten die hun eigenaar voorspoed en geluk brachten.

Toen het christelijk geloof de gevestigde godsdienst in Europawerd, verloor de kat haar goddelijke status: zij werd gezien alsmetgezel - en uiteindelijk ook als symbool - van de duivel.Duizenden katten werden levend verbrand omdat men geloofde deduivel te pijnigen door het dier te laten lijden. Dit bijgeloofwerd veroorzaak door de onafhankelijke aard van de kat, haargeheimzinnig gedrag en ondoorgrondelijke uitdrukking.

De kat kreeg nog een negatief imago doordat ze werd geassocieerdmet heksen. Een heks werd altijd afgebeeld met een zwarte kat. Deheksenvervolging in Engeland en in de Lage Landen was ook gerichtop katten. In die tijd was het feit dat een vrouw een kat had algenoeg bewijs voor hekserij. Dit duurde tot de tweede helft van de18e eeuw. De kat werd weer respectabel, mede door de eerste Engelsekattententoonstelling in 1871. De publieke opinie veranderde en dekat werd een populair huisdier.