Klanten betreuren verdwijnen Uithof Inn

Body: 
De Uithof Inn, een verzamelplaats voor jong en oud,een plaats waar je je kan onttrekken aan de onpersoonlijkheid vanDe Uithof. Aan een tafel achterin het café zit een groepjestudenten druk te praten. De sigarettenrook kringelt in het lichtvan de tafellamp naar het plafond. Het is er vrij druk. Nu, om12.00 uur, komen veel mensen om hun pauze hier door te brengen.Even weg van de werkplek of de vaak kille kantines.

Aan de bar zitten twee medewerkers van de faculteitDiergeneeskunde. Ze komen wel vaker om een biertje te drinken of omiets te eten. De dierenverzorgers hopen dat als de Uithof Inn eennieuwe locatie krijgt om zich te vestigen, die zich niet te ver vande oude plek bevindt. "Niet helemaal in een andere hoe, dit is tocheen beetje het centrum van De Uithof."

Het is maar helemaal de vraag of die nieuwe locatie er komt.Universiteit en Uithof Inn-uitbater Bohms zijn het daar tot nog toein ieder geval niet over eens geworden. De uitspanning moet plaatsmaken voor de nieuw te bouwen universiteitsbibliotheek, en hetlijkt erop dat de rechter zich moet gaan bemoeien met een eventuelealternatieve plek.

Aan de bar wordt het ondertussen drukker, een jongeman isaangeschoven en vraagt om een koffie en een pakje sigaretten. Ookhij komt geregeld in dit café. "Meestal kom ik hier om tussende middag even een kopje koffie te drinken en als ik sigarettennodig heb", aldus Gerben van Eekelen. De eerstejaars Journalistiekis blij met die voorziening: "Ik zit hier veel rustiger, er is eengoeie sfeer en ik ben even weg van school."

Tegen een uur of vijf komen er mensen om iets te drinken na eenlange werkdag. Daarnaast zijn er veel mensen van het AZU en deuniversiteit die er eten. Student Sociaal JuridischeDienstverlening Will Stoof: "Ik kom hier zeker één keerper week, meestal op de donderdagmiddag samen met een paarvrienden. Maar vanavond heb ik een tentamen dus kom ik hier om eveniets eten. Het is lekker dichtbij en je hoeft niet helemaal naar destad." Als de Uithof Inn al gaat verhuizen, Stoof zal in zijnkielzog meetrekken: "Ik zou het jammer vinden als dit wegging. Hetis hier gezellig, de bediening is aardig, tenminste niet zostijf."

Eigenaar Fred Bohms heeft al veel steunbetuigingen gehad van z'nklanten, iedereen vindt het jammer dat de Uithof Inn met opheffingwordt bedreigd. "Niemand begrijpt de bekrompen situatie", aldusBohms.

Maar niet iedereen is op de hoogte van de donkere wolken dieboven het café hangen. "Gaat de Uithof Inn echt weg? Dat wistik niet", zegt Liane Rausch. De studente pedagogiek gebruikt hetcafé vaak om de tijd tussen haar colleges te overbruggen. "Opde faculteit kom je altijd medestudenten tegen. Hier is het veelrustiger. Bovendien zit je daar met een dienblad aan tafel, dat hebje hier niet. Ik moet ergens eten, en dit is lekker dichtbij. Ikmoet niet in m'n auto hoeven stappen. Ik werk naast m'n studie dusik moet zo efficiënt mogelijk studeren, elk uurtje ismeegenomen."

De Nederlandstalige muziek op de achtergrond, de gezelliglampjes langs de bar en de schoolborden waarop verschillendebiersoorten staan vermeld zorgen voor een goede sfeer in het bruinecafé. Serveerster Marjanne Turk vertelt dat ze klant wasvoordat ze in de Uithof Inn werkte. "Ik kwam hier veel mensen vanmijn school tegen en het is hier altijd heel gezellig. Als jeschool midden in de stad staat heb je geen probleem, maar eenbiertje in De Uithof...? Sluiting zou heel erg jammer zijn, datvinden mijn klasgenoten ook. Fred zei onlangs: `De Uithof zonderUithof Inn is als Siberië, je weet waar `t ligt maar je wilter niet naar toe."

Hugo Kamperman h24Pk

X`h p x (#%' k\4 P @Fotobijschrift=