Kok: 'Ook universitaire kennis veroudert'

Body: 
Minister-president Kok sprak met geen woord over denieuwe studierichting domeingerichte economie, in zijn rede tijdensde opening van het Academisch Jaar. Dat terwijl collegevoorzitterJan Veldhuis even daarvoor vol trots had aangekondigd dat de vlagvan de Universiteit Utrecht er met ingang van volgend studiejaareen nieuwe baan bij krijgt.

"Ach, Kok mag ook helemaal niet zeggen of hij een voorstander isvan de nieuwe studie. Maar het feit dat hij hier is, zegt mijgenoeg'', zei Veldhuis achteraf.

In zijn rede van afgelopen maandag probeerde Veldhuis Kok weleen uitspraak over de nieuwe economiestudie te ontlokken. Depremier had tenslotte een uitnodiging van een andere universiteitafgeslagen om in Utrecht te zijn. Dat moest toch iets betekenen.Kok bleef echter diplomatiek en antwoordde: "U moet het zo zien. Iksteun degenen die vroeg beginnen.''

Veldhuis toonde zich voorzichtig verheugd over het kabinet datna jaren geen nieuwe bezuinigingen oplegt aan wetenschappelijkonderwijs en onderzoek maar zelfs een kleine extra investeringdoet. Kok prees het hoge niveau van het wetenschappelijk onderzoeken erkende dat het fundamentele onderzoek nog voornamelijk wordtgedaan door de universitaire wereld. De reden waarom de overheid ertot 2002 zo'n 465 miljoen gulden voor beschikbaar stelt.

Kok sprak daarna zijn zorg uit over het tekort aan informatici."Verbetering van het imago van ICT opleidingen en werving vanstudenten uit groepen die men tot op heden nog weinig inICT-beroepen aantreft, zoals vrouwen, verdienen daarom onzebijzondere aandacht." Voorts stelde hij dat de jongeren van nu hunhele verdere leven moeten blijven leren om aantrekkelijk te blijvenvoor de arbeidsmarkt. Het is, zo stelt Kok, dan ook belangrijk datjongeren de middelbare school afmaken. "De vroegtijdigeschoolverlaters van nu zijn niet zelden de maatschappelijkedrop-outs van morgen." Maar hij waarschuwde ook degenen die deuniversiteit succesvol hebben doorlopen. "Ook universitaire kennisveroudert nadat men de bul in ontvangst heeft genomen."

GK