Kort nieuws

Body: 
Taalonderwijs

De faculteit Letteren en het James Boswell Instituut gaan samenhet universitaire contractonderwijs talen en vertalen verzorgen.Vanaf januari volgend jaar moeten de twee partners middels hetnieuwe Bureau Contractonderwijs Talen (BCT) trainingen en cursussengaan aanbieden voor medewerkers en studenten van de universiteit envoor doelgroepen daarbuiten. Het James Boswell Instituut heeft alvele jaren ervaring met het aanbieden van taalcursussen voor hogeropgeleiden en met trainingen voor het bedrijfsleven. Het instituuthoopt met behulp van de deskundigheid van Letteren op het terreinvan talenopleidingen de bestaande activiteiten uit te breiden. Dearmlastige faculteit hoopt met extra inkomsten de omvang van depersoneelsformatie in stand te kunnen houden.


Beurspromovendi

De Universiteit van Amsterdam hoeft beurspromovendi geenarbeidsovereenkomst aan te bieden. Dat heeft de kantonrechter in dehoofdstad bepaald. Bursalen verdienen minder dan aio's en hebbengeen rechten die voortvloeien uit een arbeidscontract. Bursalenvinden dat onrechtvaardig. Maar de kantonrechter was het daar nietmee eens. Het onderzoek van de beurspromovendi staat vooral indienst van hun eigen ontwikkeling en is dus geen werk, meent derechter. Eerder spanden bursalen in Utrecht en Leiden al juridischeprocedures aan. In Utrecht trok de universiteit aan het kortsteeind, in Leiden kregen de promovendi ongelijk. In alle zaken ishoger beroep aangetekend. Aan de meeste universiteiten is hetbursalenstelsel onder druk van rechtzaken inmiddels afgeschaft. Ookde UvA gaat het stelsel 'nog eens bekijken'. De UvA wil in iedergeval de beurzen enkele honderden guldens verhogen.


Artsenopleiding

De provincie Noord-Brabant wil een universitaire artsenopleidingbinnen haar grenzen. Daarover voert zij 'verkennende gesprekken'met de universiteiten van Tilburg (KUB) en Eindhoven (TUE) en metziekenhuizen in die steden. Het idee komt van de Noord-Brabantsegedeputeerde voor volksgezondheid Lambert van Nistelrooy. VanNistelrooy hoopt eind januari een onafhankelijke deskundige demogelijkheden op een rijtje te laten zetten. Rond de zomer moet eenconcreet voorstel naar Den Haag gestuurd worden. Maar hetenthousiasme in het Bossche provinciehuis lijkt wat voorbarig.Volgens het ministerie van Onderwijs is er helemaal geen behoefteaan extra opleidingscapaciteit. Ook volgens de betrokkenuniversiteiten loopt de gedeputeerde te hard van stapel. In dejaren zestig ging de vestiging van een nieuwe medische faculteitaan Brabant voorbij omdat de universiteiten het niet eens werdenover de vestigingsplaats. De opleiding ging uiteindelijk naarMaastricht.