Kort Nieuws

Body: 
Zalmsnip

Duizenden studenten hebben ten onrechte geen 'Zalmsnip'gekregen, blijkt uit een onderzoek van studentenbond ISO. Dat moetalsnog, vindt de Tweede Kamer. Het kabinet bekijkt binnenkort ofgemeenten wel genoeg hun best hebben gedaan om aan kamerbewoners dehonderd gulden uit te keren, bedoeld als eenmalig 'extraatje' terverlichting van de lasten van minima. Naar aanleiding van hetISO-onderzoek heeft Kamerlid Rabbae (GroenLinks) vragen gesteld aanstaatssecretaris Vermeend van Financiën. Die zou het betreurenals studenten "volledig buiten beeld" bleven, maar hij wil eersteen evaluatierapport van zijn ministerie afwachten. Dan isduidelijk of gemeenten genoeg informatie over de Zalmsnip hebbengegeven.


Gele kaart CKI

De Inspectie voor het Hoger Onderwijs heeft meegedeeld dat zijpas volgend jaar een definitief oordeel zal vellen over dekwaliteit van de Utrechtse studierichting Cognitieve KunstmatigeIntelligentie. Vorig jaar kreeg CKI van minister Ritzen eenzogeheten gele kaart uitgereikt. Dit voorjaar was de Inspectie inUtrecht om te bezien in hoeverre de aanbevelingen van devisitatiecommissie waren opgevolgd. Dat zij haar oordeel een jaarheeft opgeschort, betekent volgens insiders dat de kwaliteit vanhet CKI-onderwijs de toets der kritiek op dit moment nog niet kandoorstaan.


Orb'n

Zelfs een TV-interview op de plaats des onheils heeft dr A.Orb'n, hoogleraar middeleeuws en humanistisch Latijn, zijn vermistediskettes niet kunnen terugbezorgen. Afgelopen juni raakte Orb'nernstig gedupeerd toen zijn koffer met belangrijkeonderzoeksresultaten op de Nachtegaalstraat van zijn fiets werdgegrist. De uitleg, het commentaar en de bronnen die hoorden bijteksten van Mariapreken uit de 8-ste eeuw gingen verloren. Deteksten zelf lagen al bij de drukker. Orb'n is onlangs opnieuw methet onderzoek begonnen.


Economen

De Katholieke Universiteit Brabant heeft verreweg de meesteproductieve economen in huis, Utrecht heeft kennelijk geenenkeleproductieve econoom. Dat blijkt uit de economen-Top 40 vanhet weekblad Intermediair. Die berust op het aantal publicaties dateen onderzoeker tussen 1993 en 1997 op zijn naam bracht. De scoreper publicatie hangt onder meer af van de 'impact' van hetbetrokken tijdschrijft. De Intermediair-lijst laat zich niet goedvergelijken met de Top 30 die het blad Economisch-StatistischeBerichten begin dit jaar publiceerde. Die lijst was gebaseerd ophet aantal malen dat iemand geciteerd was. Beide tijdschriftenwijzen wél dezelfde universiteiten aan als degenen die detop-economen in huis hebben: de Katholieke Universiteit Brabant ende Universiteit van Amsterdam.