Kritiek op bestuur Sociale Wetenschappen

Body: 
Een meerderheid in de faculteitsraad SocialeWetenschappen heeft vrijdag een door drie leden ingediende motievan afkeuring aan het adres van het bestuur verworpen. Wel kreegdecaan Rispens het verwijt de discussie over de gammapropedeuseonnodig te hebben laten escaleren. Staflid dr. J. van Dijk stapteuit protest tegen het bestuursbeleid op als raadslid.

De speciaal ingelaste raadsvergadering stond volledig in hetteken van wat raadslid S. Doosje de 'falende regie' van het bestuurnoemde. Terwijl de raad officieel nog van niets wist, zoemde het inde faculteit van de geruchten dat de brede 'gammapropedeuse' zouworden afgeschaft. "Deze gang van zaken heeft voor veel onrustgezorgd", betoogde Doosje, "zeker omdat er net een convenant voorvijf jaar is gesloten over de propedeuse. Na onze slechte score inElsevier en de Hoger Onderwijs Keuzegids ontstaat nu weer het beelddat het in Utrecht een rommeltje is. Bovendien zegt het bestuur weldat het alleen nog maar om een voorstel gaat, maar het lijkt er opalsof het besluit al genomen is."

Rispens reageerde zeer beslist op de aantijgingen. "Er is geenbesluit, er is zelfs nog geen voorstel. U krijgt nog allegelegenheid om mee te praten." De decaan maakte overigens duidelijkdat het wat hem betreft 'één voor twaalf' is. "In deenquêtes van Elsevier en de Keuzegids staan we stijf onderaan.Dit is een heel mediocere faculteit. Vandaar ons voornemen om deopleiding op de schop te nemen. En het spijt me, maar daarbij trekik me niets aan van vijfjarige convenanten. U verwacht toch nietdat wij nu vijf jaar op onze handen gaan zitten?"

Vier raadsleden bleven grote twijfels houden bij de intentiesvan het bestuur. "De kaarten zijn al lang geschud", meende VanDijk. "Het is volstrekt duidelijk dat de gammapropedeuse wordtopgeblazen." Zij riep de raad op zijn afkeuring uit te spreken overhet bestuursvoornemen om het convenant open te breken, maar demotie werd met zes tegen vier stemmen verworpen.

Na afloop van de vergadering deelde Van Dijk mee op te zullenstappen als raadslid. Eerder al had directeur dr. W. de Graaf vande gammapropedeuse zijn functie ter beschikking gesteld uit onvredemet de gang van zaken.

EH