Landelijke Studiebeurs: 'Nederlanders zijn 'internationally broadminded''

Body: 
De slag om de scholier krijgt internationale trekjes.Op de landelijke Studiebeurs in Utrecht, die deze week wordtgehouden, proberen veertig buitenlandse hogescholen enuniversiteiten Nederlandse scholieren te recruteren. Voorgaandejaren waren dat er veel minder.

Landelijke Studiebeurs: 'Nederlanders zijn 'internationallybroadminded''

"Het niveau van Nederlandse studenten is goed. Ook in hetonderzoek. En ze leveren altijd wel een zinvolle bijdrage indiscussies. Daarom zijn ze voor Canadese universiteiten erginteressant", zegt Melanie ter Meulen van de Canadese ambassade inDen Haag. Ter Meulen staat deze week samen met vertegenwoordigersvan zes Canadese universiteiten op de Studiebeurs. Vorig jaar werddeze driedaagse beurs, de grootste in zijn soort, door 60.000scholieren bezocht. Ze hoopten er te ontdekken welke studie hetbeste bij hen past. Was dat vroeger steevast een Nederlandseopleiding, tegenwoordig brengen ook buitenlandse hogescholen enuniversiteiten hun waar in Utrecht aan de man.

Elk jaar verdubbelt hun aantal: in 1997 waren er tien, vorigjaar bijna twintig, terwijl er ditmaal veertig buitenlandseinstellingen aanwezig zijn.

Dit groeiende aantal 'vreemdelingen' was voor minister Hermansreden om op Prinsjesdag te waarschuwen. De boodschap: hogescholenen universiteiten moeten zich de kaas niet van het brood laten etendoor 'het buitenland'. De concurrentie neemt toe, aldus deminister, omdat ook in het hoger onderwijs de grenzen vervagen.Toch vertrekken nog maar weinig studenten voor een volledige studienaar het buitenland. Zo trekt Canada momenteel slechts 500Nederlandse fulltime studenten, schat Ter Meulen van de Canadeseambassade. Op de 460.000 studenten die het Nederlandse hogeronderwijs ongeveer telt, is dat een bescheiden aantal. Maar dekomende jaren worden het er meer. Met die ambitie zijnde Canadeseuniversiteiten tenminste wel afgereisd naar Utrecht. Ter Meulenrekent op succes. Ze denkt niet dat scholieren terugdeinzen voor de8700 gulden collegegeld die de Canadese overheid per jaar rekent."Nederlandse ouders willen graag betalen voor goed onderwijs. Datis algemeen bekend."

Studie-emigranten

Ook Engelse universiteiten hebben hun oog laten vallen opNederland. Ze worden daartoe aangemoedigd door premier Tony Blair,die wil dat zijn universiteiten zich ontwikkelen tot centres ofexcellence, een standaard in de internationale wereld van het hogeronderwijs. De universiteiten in zijn koninkrijk ontvangen nujaarlijks zo'n 2700 (tijdelijke) studenten uit Nederland.

"Engelse universiteiten willen graag tomorrow's world leadersopleiden", legt Colin Underwood van de British Council in Amsterdamuit. Het directe 'nut' om studie-emigranten uit de hele wereld terecruteren is moeilijk in te schatten, zegt Underwood. "Maar als jein Engeland studeert en je hebt het er naar je zin, zal dat laterbij grote beslissingen een rol spelen. Je hebt er immers debelangrijkste en meest vormende periode van je levendoorgebracht."

Goedkoop is het Engelse hoger onderwijs overigens allang nietmeer. Vroeger was het gratis, maar vandaag de dag zijn studentenvoor een (driejarige) undergraduate-opleiding per jaar 1025 pondaan collegegeld kwijt. Dat komt neer op zo'n 3600 gulden.

"Geografisch gezien liggen we om de hoek. Je bent drie uur kwijtaan de oversteek, maar vanuit Harwich ben je daarna in een halfuurtje bij ons", zegt Claire Forsman, hoofd foreign office van deUniversity of Essex. Daar lopen studenten uit 111 landen rond.Daarvan verblijft de meerderheid tijdelijk, de rest volgt er zijngehele studie. Dat laatste is eigenlijk ook iets voor Nederlanders,vindt Forsman. "Ze zijn internationally broadminded en beheersenhet Engels erg goed. Ze behoren tot de betere studenten. We arevery happy with them."

Zenuwachtig

Engeland is dichtbij. En wat minstens zo belangrijk is, aldusColin Underwood van de British Council: in Engeland halen studenteneen bachelor- of mastertitel, waarvan de waarde overal ter wereldbekend is. "Terwijl Nederland titels hanteert die elders vragenoproept", zegt Underwood met Engels gevoel voor understatement.

Nog dichterbij dan Engeland ligt België. En dat zoudenNederlanders zich wat vaker moeten realiseren als ze eenmastertitel willen halen, vindt Norbert van Yperzeelen van de VrijeUniversiteit in Brussel. "Wij bieden mba-programma's aan voor 900gulden. Dat is een prijs waar Nederlanders zeer zenuwachtig vanworden", zegt Van Yperzeelen. "De kwaliteit zal wel niet in ordezijn, denken jullie. Maar die staat, hoor."

Belgische masterprogramma's kosten met opzet niet veel. "Wijwillen ons onderwijs zo democratisch mogelijk houden. Daar hoorteen niet al te hoog inschrijfgeld bij", aldus Van Yperzeelen. Hijstaat overigens al jaren op de Studiebeurs. Vroeger om studentengeneeskunde te recruteren die in Nederland waren uitgeloot. Maardat is veel minder geworden, omdat men in België tegenwoordigtoelatingsexamen moet doen voor geneeskunde. Van Yperzeelen:"Psychologie trekt nu relatief veel Nederlanders. Deingenieurstudies ook. U moet aan tientallen denken."

Zaken doen

Van zulke aantallen kan Fraülein Schoepper van de EuropeanBusiness School in Frankfurt vooralsnog slechts dromen. Haaropleiding in Frankfurt, die studenten klaarstoomt voor hetinternationale beurs- en bankwezen, telt momenteel slechts tweeNederlanders. Dat aantal hoopt Schoepper in Utrecht tevertienvoudigen. "Waarom? Omdat we een internationale opleidingzijn. Maar misschien ook wel omdat onze rector een Nederlander is",zegt ze.

Ook Schoepper looft de Nederlandse student. "Ze zijninternationaal georiënteerd en zijn bereid te betalen voorgoed onderwijs", schetst Schoepper. Dat laatste bevalt haar goed,want een jaartje studeren aan haar instituut kost 4000 euro. Wie invier à vijf jaar zijn diploma haalt, is dus minstens 35.000gulden kwijt. Dat bedrag kan overigens tegen een goedkoop tariefworden geleend, voegt Schoepper er zakelijk aan toe. "En voor dieprijs heb je ook je mba binnen."

"Uiteindelijk komt internationalisering inderdaad gewoon neer opzaken doen", erkent Heinrich Albers, hoofd buitenland van deHochschule Bremen. Met dat doel staat Albers dan ook in Utrecht.Hij geeft het voorbeeld van een oud-student uit Singapore, dietegenwoordig regelmatig orders plaatst bij een fabriek in Bremen."De buitenlandse student van vandaag is je zakenpartner vanmorgen", vat Albers samen.

HOP, Matthé ten Wolde