'Landtong' bij UMCU van de baan

Body: 
Er komt geen bedrijfsverzamelgebouw op deparkeergarage van het UMCU aan de Universiteitsweg. De plannen voorzo'n gebouw op de zogeheten 'landtong' in het oosten van De Uithofzijn stukgelopen op de hoge kosten.

Het besluit om de bouwplannen af te blazen is kort voor Kerstmisdoor universiteit en ziekenhuis samen genomen. Dit ondanks het feitdat in september 1999 nog een fraaie maquette werd gepresenteerdvan de nieuwbouw die vooral startende ondernemers uit demedisch-biologische hoek onderdak moest gaan bieden. Weliswaarmeldde het U-blad in november dat het ziekenhuis aarzelde over zijnaandeel in de financiering, maar bestuurslid J. Halkes van het UMCUzei toen nog dat het 'landtongproject' niet serieus in gevaar zoukomen.

Dat de bouw nu toch is afgeblazen komt volgens rector-magnificusVoorma vooral omdat steeds duidelijker werd dat de hoge kosten vande bouw een rendabele exploitatie onmogelijk maken. Die kostenworden onder meer veroorzaakt door het relatief dure ontwerp endoor de strenge milieueisen die worden gesteld aan laboratoriabovenop een parkeergarage. Dat een en ander pas in een zo laatstadium aan het licht is gekomen, ligt volgens Voorma onder meeraan een gebrekkige communicatie tussen de medische faculteit en deafdeling huisvesting van de universiteit. Ook de recentefinanciƫle problemen van het medisch cluster hebben een rolgespeeld bij het besluit. Projectcoƶrdinator Hamer vanarchitectenbureau EGM is verbaasd over deze lezing van de rector."Ons is expliciet meegedeeld datde kosten van het ontwerp niet hetprobleem waren. Er waren voldoende huurders en de huurprijs waskostendekkend." Volgens Hamer, die niet wil zeggen hoeveel hetproject de twee opdrachtgevers al gekost heeft, zijn 'bestuurlijkeredenen' binnen het medisch cluster de werkelijke oorzaak van hetafblazen van het project.

Rector-magnificus Voorma betreurt het afblazen van de bouwvooral omdat daardoor nog meer vertraging zal ontstaan op eenterrein waar Utrecht toch al achterloopt bij andere universiteiten.Wat hem betreft komt er zo snel mogelijk een plan voor een simpelgebouw elders in De Uithof, dat binnen twee jaar gerealiseerd moetkunnen worden. De gemeente Utrecht heeft deze week laten weten geenproblemen te hebben met het idee om een aanvankelijk op hetKromhoutterrein gepland bedrijvengebouw in De Uithof neer tezetten. Als de Raad van Bestuur van het UMCU akkoord gaat, zou zo'ngebouw kunnen verrijzen op het grasveld voor het Stratenum, hetgebouw van de medische faculteit.

Directeur T. Logtenberg van U-BiSys, het Utrechtsebiotechbedrijf datals eerste naar de nieuwbouw zou verhuizen, noemthet besluit om de bouw af te blazen "schandalig, juist nubiotechnologie weer zo in het nieuws is." Logtenberg, die inseptember dreigde om uit Utrecht te vertrekken wanneer er niet snelruimte voor zijn bedrijf beschikbaar zou komen, heeft de Raad vanBestuur van het UMCU gevraagd om hem op zeer korte termijn eenconcreet toekomstperspectief te bieden.

EH

Zie ook het Redactioneel