Leefregels voor studentencomplexen

Body: 
De Stichting Sociale Huisvesting gaat dit jaar eenblauwdruk uitbrengen met leefregels die gaan gelden in destudentencomplexen. Reden: studenten betalen hun rekeningen niet,maken teveel herrie of laten de algemene ruimtes verslonzen. Tijdvoor wat orde en netheid vindt de woningbouwvereniging.

De SSH constateert dat er al langer problemen zijn in destudentenflats, maar wil er nu ook echt iets aan doen. F. vanEindhoven, directeur van de SSH: "We gaan ons meer bemoeien met dealgemene ruimtes. We gaan grenzen stellen en spelregels opstellen."Volgens de directeur leidt het gebrek aan orde en netheid op decomplexen ertoe dat ook de SSH een slechte naam krijgt. "Dat vindik vervelend: het moet plezieriger en netter worden."

"De feitelijke vorm van de leefregels is nog niet bepaald",vertelt C. de Vries, medewerkster bewonerszaken. "De huurcontractenworden in ieder geval uitbreid. We gaan zaken explicieterbenoemen." De woningbouwvereniging gaat nu bekijken in hoeverre hetjuridisch mogelijk is om leefregels op te stellen en hoe ze kaningrijpen als er iets fout gaat. Als alles volgens plan verlooptgaat het nieuwe regelement nog dit jaar in.

Joris Uijen, voorzitter van het woonbestuur van hetIBB-studentencomplex ziet wel wat in de plannen van de SSH. "Hetgebeurt nu vaak dat mensen een telefoonrekening opbouwen envervolgens weglopen. Ik vind het goed als er een afspraak komt overde termijn waarop bijvoorbeeld telefoonrekeningen betaald moetenworden."

Bemoeienis met de schoonmaak gaat Uijen te ver: "Mensen hebbenhet recht om de boel af en toe wat te laten versloffen."

JvdG