Letteren moet krimpen

Body: 
De faculteit Letteren gaat het aantal cursussen in dedoctoraalfase halveren. De huidige specialisaties zullen vanaf hetjaar 2001/2002 worden vervangen door clusters van veel geringereomvang. Het faculteitsbestuur denkt behalve Keltisch alleopleidingen in stand te kunnen houden.

Volgens vice-decaan prof.dr.mr. P. van den Hoven, bestuurlijkverantwoordelijk voor de modulenreductie, zullen driehonderd van dezeshonderd doctoraalmodulen moeten verdwijnen. Met de drastischereductie probeert Letteren een reorganisatie op termijn tevoorkomen. Door het wegvallen van de zogeheten krimpgrens - waartoede universiteit vorig jaar besloot - kan de faculteit een sterkeafname van de basisfinanciering tegemoet zien. Het college vanbestuur heeft inmiddels toegezegd de komende drie jaar jaarlijks debenodigde drie miljoen bij te willen leggen, op voorwaarde dat defaculteit de financiering binnen die periode op orde krijgt.

Gevolg is onder meer dat de onderwijsformatie van 127 fte zalmoeten worden teruggebracht naar ongeveer 105 fte, een afname vantwintig procent. De faculteit wil al vanaf 2001/2002 gaan opererenmet de onderwijsformatie die in 2004 beschikbaar zal zijn.Medewerkers moeten hierdoor de gelegenheid krijgen zich te wijdenaan rendementsverbetering van het onderwijs. Bovendien ziet defaculteit voor haar medewerkers een grotere rol weggelegd in hetonderwijs en onderzoek van de derde geldstroom.

De huidige coördinator van de opleiding Algemene Letterenprof.dr. T. Pollmann wordt vrijgemaakt om leiding te geven aan deherstructurering van het onderwijsaanbod. De bedoeling is dehuidige specialisatiestructuur te vervangen door een opzet metkleinere clusters van drie of zes modules. Het vaste gedeelte vande opleidingen staat niet ter discussie. Bij het ontwikkelen van denieuwe plannen is rekening gehouden met een mogelijke invoering vaneen bachelor/master-model.

Pollmann moet uiterlijk juni met concrete voorstellen komen,zodat de huidige en de nieuwe studenten in hun studieplanningrekening kunnen houden met de aanpassingen. Het is vrijwel zekerdat een aantal thema's in de nieuwe opzet niet meer aan bod kunnenkomen. De faculteit wil bepaalde studieroutes garanderen door goederegelingen met de zusterfaculteiten in andere steden. In deCoördinatiecommissie Letteren (CCL), waarin alle rectoren vanuniversiteiten met letterenopleidingen zitting hebben, zijnonlangsafspraken voor een dergelijke uitwisseling gemaakt.

Volgens vice-decaan Van den Hoven staan er buiten de opleidingKeltisch geen hele opleidingen ter discussie. "Dan zou het moetengaan om Duits, Portugees of Arabisch, Nieuwperzisch en Turks. Ikpieker er niet over."

XB