Loonbod universiteiten schokt vakbonden

Body: 
De vakbonden hebben geschokt gereageerd op hetloonbod van de universiteiten. Dat komt neer op eensalarisverhoging van 1,5 procent en een eenmaligeeindejaarsuitkering van een half procent. "Volstrekt onvoldoende",vinden de bonden.

Tussen het loonbod van de universitaire werkgevers en de eis vande bonden ligt een flink gat. De bonden willen er in totaal 4,25procent bij: tenminste 3,5 procent als loonsverhoging, de rest alsstructurele eindejaarsuitkering. Ondanks dit verschil is erafgelopen dinsdag ruim een middag onderhandeld.

Zelf wijzen de universitaire werkgevers op de noodzaak van eenmatige loonontwikkeling. Maar er zit meer in, houden zij de bondenvoor, mits het personeel in de nieuwe cao niet de status krijgt vanambtenaar. Stemmen de bonden daarmee in, dan valt er met dewerkgevers te praten over een grotere loonsverhoging.

De bonden wijzen deze package deal af. Ze vinden het schrappenvan de ambtenarenstatus veel te ver gaan.

De VSNU, die optreedt namens de werkgevers, vindt het tijd om deuniversitaire arbeidsvoorwaarden te moderniseren. Dat betekent dathet personeel afstand moet doen van de beschermde status vanambtenaar. In ruil stellen de universiteiten daar zaken tegenoverals scholing en een goede loopbaanbegeleiding. Dat alles levert eenmarktconforme cao op die, zo menen de werkgevers, hen in staatstelt universiteiten als flexibele bedrijven te runnen.

Maar juist die beoogde flexibiliteit maakt de bonden huiverig."In de vorige cao hebben we de ontslagbescherming veilig gesteld.Die geven we nu natuurlijk niet op", geeft Eric van Boven van dechristelijke ambtenarenbond CFO als voorbeeld. Optimistisch overhet vervolg is hij niet. "Daar zijn de verschillen veel te grootvoor." De AbvaKabo deelt zijn somberheid, zegt Peter Wiechmann. "Wewaren op het ergste

voorbereid. Maar dit hadden we niet verwacht. Als we op 15 maartverder praten, moeten de werkgevers echt een flinke stapzetten.'

HOP, MtW